Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Anterior Indice Siguiente
ArribaAbajoExêrcici XVII

ORACIO PER ANTES DE PÉNDRER LA SANTA COMUNIÓ

O mon de Dèu y Criador meu, jo no sè com donarvos las gracias de tants favors com rebo tots los dias de vostra infinita bondat, y particularment de haberme rebut avuy en lo sant sagrament de la Penitencia, no solament per admétrerme, per medi de éll, á vostra gracia, y posarme en lo número de vostres fills, sino també, mogut de vostre excesiu amor, per donarvos á mi en la santa Comunió: favor tan inmens, que no só capás de donarvos las degudas gracias del sagament rebut, quant menos de disposarme dignament pera rébrer vostre cos y sanch preciosa.

  —107→  

Pera suplir pues la mia insuficiencia, ó bon Jesus, y en acció de gracias del sagrament de la Penitencia y preparció de la santa Comuniò, vos oferesch totas las penas, dolors y torments que Vos patireu per mí en lo arbre de la VeraCreu; per medi dels quals espero me faréu participant dels fruyts y efectes admirables, que comunicau á aquells que vos reben dignament.

¡O pa de vida! Jo vinch ab gran confiansa per rébrervos, creyent que vivificareu mon esperit, santificaréu mon cor, alegraréu á la mia ánima, reforsaréu mas potencias, purificaréu mon cos, y me faréu tot altre; y en cara que jo no vos puch convertir en mí, confio que me transformaréu en Vos.

¡O Salvador meu! Aumentau en mí la confiansa, de manera que sia digne de conseguir vostra divina promesa ¡O bon Jesus! puig sóu lo camì, veritat y vida, mostraume lo camí que dech péndrer,; per arribar á Vos. Il-luminau mon enteniment perque puga conéixer totas las veritats que dech fermament   —108→   créurer. Vos sòu la vida ditxosa, ab la qual jo dech víurer, y de la qual deuhen eixir totas mas accions: per aqueix fi vos vinch á rébrer: viviu en mí ab vida immortal, y feu que jo visca en Vos, y eternament per Vos.

Aquí, tens, ánima mia, ton Dèu y Senyor, aquí tens á qui tan desitjas. ¡Oh qué ditxós serás, si lo pots conéixer y alcansar que habite en tú!

¿De ahónt me ve aqueixa ditxa, que mon Dèu y Senyor vinga á mi? Beneit siau, Senyor, per haberme vingut á visitar en aquest sant lloch sens haberho jo merescut.

Dèu meu, entrau en la misa ánima, y purificaula; Deu meu, entrau en mon cos, y santificaulo; Dèu meu, habitau Vos en mí, y jo en vos, Dulcíssim Jesus, Salvador meu, Fill de la Verge María, jo vos oferesch mon cor y ma vida. Dèu meu, jo vos adoro, de tot mon cor, de tota la mia ánima, y ab totas mas forsas, venerantvos per mon salvador y glorificador.

  —109→  

ALTRA ORACIO DEL ANGELICH DOCTOR SANT TOMAS DE AQUINO, PER ANTES DE LA COMUNIÓ

Omnipotent Déu y Senyor meu, vinch per rébrer lo sagrament de vostre unigenit Fill y Senyor nostre Jesucrist: com á malalt, al metge de la vida, com á impur, á la font de misericordia, com á cego á la llum de claredat eterna, y com á pobre y necessitat, al Senyor del cel y terra.

Suplico, pues mon Dèu á vostra immensa llarguesa y lliberalitat, que vos digneu remediar ma dolencia, limpiar ma fealdat, il-luminar ma ceguetat, enriquerir ma pobresa, y cubrir ma desnudesa; perque dignament puga rébrer á Vos, pa dels Angels, Rey de Reys, Senyor dels senyors, ab tanta puresa y fé, ab tal propósit é inteció, qual més convé per la salut de la mia ánima.

Concediume, Senyor, vos suplico que no sols réba lo sagrament, sino també lo   —110→   mérit, gracia y virtut del mateix sagrament.

¡O misericordiós Dèu! Concediume que ab tal disposició puga rébrer lo cos, que tragué de la Verge María, que meresca incorporarme ab sòn cos mistich, y ser un dels fiels de la sua Santa Iglesia.

O amantíssim Pare! Concediume en aquesta vida rébrer á vostre estimat Fill, cubert ab lo vel de las especies sacramentals, perque després lo puga véurer cara á cara, y contemplarlo eternament en la gloria. Lo qual, ó Dèu meu, ab la unitat del Esperit Sant, viu y regna ab vos eternament. Amen.

Advertencia

Quant lo sacerdot obrirá lo sacrari, dirá profundament postrat: Confiteor Deo, etc. Ó bè en catalá: Jo pecador me confesso á Deu, etc. confessant sa indignitat de rébrer tan gran Senyor, dient tres vegadas:

Senyor jo no sò digne que vostra Divina Magestat entre dins de mon interior;   —111→   peró digaho tant solament de paraula, y quedará sana y salva la mia ánima.

Ajustant ultimament

En vostras mans preciosas encomano la mia ánima, á Vos, Senyor, que la habeu criat y redimit, y sòu Deu de veritat.

Presa la sagrada hostia procurará enviársela sens mastegarla ni detenirla en la boca; després de un rato, ab lo major fervor dirá lo següent:
ArribaAbajoExêrcici XVIII

ORACIO PER DESPRÉS DE LA COMUNIÓ

Adora á Jesucrist, ánima mia, y alábal, suposat que pots dir com la divina esposa: mon espós es ab mí, y jo ab mon espós.

Jo vos dono las gracias, Jesus meu suavissim, de vostra santa visita, y suplico   —112→   als nou cors de ángels, que en nom meu vos las donen de aquest benefici tan gran.

Pare etern, jo vos oferesch lo cos de vostre Fill, y vos prego me fassau la gracia de acceptarlo.

Jo vos demano, mon Dèu, las virtuts que mès necessito, y la gracia de no cométrer mes los pecats, ab que sabeu vos tinch ofés.

Jo vos prometo, Espós meu soberá, de servos més fiel, que no vos he estat fins aquí, y de fèr lo que sia del vostre divino agrado.

Mon Dèu y Senyor, jo vos demano perdó de la indevoció, irreverencia y neglicencia, ab que vos he vingut á rébrer, y suplico á vos y á la santa Iglesia, me vullau aplicar lo fruyt de aquesta santa Comunió; donantvos las gracias de habervos dignat venir á mì, lo mès indigne de totas las criaturas.

Los meus ulls vos alaben, Senyor, perque han vist aqueix pa celestial que me habeu donat, mos llabis que vos han tocat; ma llenga y paladar que   —113→   vos han gustat; mon pit en que habeu entrat; peró, perque en tots estos no hi ha acció per alabarvos, la mia memoria vos alabe, mon enteniment vos contemple, ma voluntat vos ame, mos apetits vos exàlten, tots fassan un esfors en vostra presencia, per celebrar la gloria de vostre arribo á la mia ánima. ¡Quán gran es, Dèu meu omnipotent, la obligació ab que quedo de donar las gracias á vostra Divina Magestat, per tants favors com me habeu fet! Ja veig que sò incapás de donárvoslas dignament; pero desitjo que totas las criaturas vos alaben per mí.

Vos oferesch totas las alabansas que vos han donat desde l'principi del Mon, aquellas que habeu rebut desde la eternitat, comensant per la que vos doná la sagrada humanitat de mon Senyor Jesucrist, desdel instant de la sua concepció en tot lo temps de la sua vida, y principalment en ocasió que estaba instituint lo Santíssim Sagrament.

També vos oferesch aquellas alabansas, que la gloriosa Verge Maria li   —114→   doná quant fou concebut en sas entranyas, tota sa vida, y tambe totas las vegadas que rebé son cos preciós, després de la sua Ascenció.

Vos dono totas aquellas benediccions, que tots los Sants y Santas vos donaren quant vivian en aquest món, en las ocasions que combregaren, unidas ab las infinitas ab que los benaventurats vos alaban en la gloria, y juntament ab las bonas obras que, se fan en tota la Iglesia militant; de totas las quals desitjo ser participant, y alabarvos ab los cors y llenguas que tots vos alaban.

Peró confesso, que encara que jo sol arribás á donarvos totas las alabansas que tots fins aquí vos han donat, quedaría deutor á vostra soberana Magestat, per ser Vos sobre tota alabansa. Y axí, per suplir aqueix defecte, mon Deu, vos suplico humilment que Vos siau alabansa de Vos mateix; puig vos sol vos podeu suficientment amar y alabar.

¡O Pare de misericordia! Perdonaume los pecats que he comés en tot lo discurs de ma vida, y principalment per   —115→   lo poch que he vingut disposat á rébrer aquest augusto sagrament; y las faltas é imperfeccions en que he caygut ohint lo sant sacrifici de la Missa. Purificaume de manera, que puga arribar á vostra gloria, per benehirvos y glorificarvos en tota la eternitat. Amen.

ALTRA ORACIO DEL ANGÉLICH DOCTOR SANT TOMÁS DE AQUINO PER DESPRÉS DE LA COMUNIÓ

Infinitas gracias vos dono, Senyor santíssim, omnipotent y etern Déu, per habervos dignat de que yo indígne servidor vostre, sens alguns mérits meus, sino per la sola infinita misericordia y bondat vostra, haja rebut lo cos de vostre fill Jesucrist.

Vos suplico, Dèu meu que aquesta santa comunió no sia per mos pecats ocasió de mon cástich, sino saludable intercessió per lo perdó; que me sia arma per la defensa de la fe, y escut de ma voluntat; sia desterro de mos vicis, extirpació de mas complasencias y   —116→   lleugerescas, aument de la humilitat, obediencia y demes virtuts, que necessito; ferma defensa contra mos enemichs visibles é invisibles; perfecta pacificació de tots mos moviments, tan carnals com espirituals; medi segur per arrimarme á Vos verdader Dèu, que sòu lo ditjós fi, consumació y corona de tots mos desitgs.

Y vos suplico que, encara que indigne pecador, me vullau portar á aquell inefable convit, en lo qual ab lo vostre Fill y Esperit Sant sòu per los vostres Sants llum verdadera, societat plena, regositg sempitern, consumada alegría y felicitat perpétua.

Feume, Senyor, aqueixa gracia per los mérits de Jesucrist, Fill vostre y Senyor nostre. Amen.

ORACIO AFECTUOSA PER DEMANAR LOS ADMIRABLES AFECTES QUE CAUSA LO SANTISSIM SACRAMENT DEL ALTAR

Ánima de Cristo santíssima, santificaume. Cos preciosíssim de Cristo, salvaume. Sanch de Cristo, enfervorisaume.

  —117→  
Aygua del costat de Cristo, limpiaume.
Passió de Cristo, conortaume.
O bon Jessus, ohíume.
Entre vostras llagas escondiume.
No permetau que jo me a parte de Vos.
De mos enemichs defensaume.
En la hora de la mia mort cridaume.
Manaume que jo vinga á Vos.
Perque ab los sants puga alabarvos.
Y eternament glorificarvos.

TEMA DE SANT TOMAS DE AQUINO A LA SAGRADA EUCARISTÍA


Vos adoro, Dèu meu, devotament,
Posat en lo augusto sagrament,
A Vos oferesch mon cor humiliat,
Y contemplantvos quedo desmayat.
La vista, gust y tacto en vos fal-leix;
Sols lo home que te fe, á vos coneix.
Crech quant digué lo Verp encarnat,
Que es tota infal-lible veritat.
Oculta tingué en la creu la deítat,
Oculta la hostia vostra humanitat.
A un y altre misteri creyent,
—118→
Salvaume com á Dimas penitent.
Deixant de Tomás la dubietat.
Confesso que sòu Dèu de veritat.
Feu que tinga en vos fe verdadera,
Amor gran y esperansa sencera.
¡O pa de vida per lo home mortal,
De la mort de Cristo memorial!
Concediu á mon enteniment.
Meditarvos gustantvos dolsament.
Pio pelicá, Jesus Senyor,
Limpiau ab la vostra sanch mon cor.
Puig una sola gota es suficient
Per salvar lo mòn enterament.
O Jesus á qui velat ara miro,
Concediume lo que ab desitg suspiro;
Véurervos en lo cel clarament.
Per gosar de Vos eternament.

DE LA COMUNIO ESPIRITUAL

La comunió espiritual no consisteix en rébrer actualment á Jesucrist en lo sant sagrament de la Eucaristía, sino en la unió de Dèu nostre Senyor en nostras ánimas; excitan en nosaltres un ardent desitg de combregar y participar   —119→   de las gracias y favors que gosan los que arriban ben disposats á aquella sagrada Taula.

Antes de móurerse lo cristiá á aquest sant desitg, es menester que, si está en pecat mortal, procure posarse primer en gracia de Déu, alomenos per medi de una verdadera contrició; perque axí com faría un gravíssim pecat, prenent lo cos preciós de Jesucrist en pecat mortal, axí mateix sería un grave pecat moúrerse á un eficás desitg de combregar, no estant en gracia.

Lo qual modo de combregar, es tan excel-lent, que asseguran los teólechs que pot ser, que una ánima se dispose ab tal devoció y fervor, que per medi de ella alcanse mès aument, de gracia, que per la real comunió.

Y encara que la comunió sacramental de sí es de major profit y de major gracia que la espiritual, perque es sagrament ex opere operato, lo que no té la comunió espiritual; peró tè dos grans singularitats aquesta comunió espiritual:   —120→   peró tè dos grans singularitats aquesta comunió espiritual: la una es, que com es secreta, y no la veuhen los demés, no pot importar ningun perill de vana-gloria en los circunstans, qual pot ser en la sacramental que es pública: la altra es que se pot fèr mòltas vegadas en qualsevol lloch y temps; perque la sacramental se fa per lo regular una vegada en la semmana, y quant mès una vegada en lo dia, en la Iglesia y en la matinada; peró la espiritual no solament se pot fèr cada dia, sino mòltas vegadas en lo dia, en casa ó altre lloch.

Y axí es mòlt lloable aquesta devoció de combregar espiritualment, la qual practican alguns en la Missa, excitantse á actes de fé, esperansa y caritat, per combrega, dient juntament ab éll lo Domine non sum dignus empleantse en donar gracias fins al últim de la Missa; y altras vegadas fent ab aqueix exêrcici estació ó visita al Santíssim Sagrament. Y encara que podeu servir per materia de   —121→   aquesta devoció totas las oracions de antes y després de la comunió, peró se podrá especialment váler de las següents:

ORACIO PER PREPARARSE A LA COMUNIÓ ESPIRITUAL

Déu y Senyor meu, jo crech fermament que Vos estau realment en la hostia consagrada, y que en ella está vostre cos, ánima y divinitat; y ho crech, perque Vos ho habeu revelat, veritat infal-lible, que no vos poden enganyar ni enganyarme.

¡Oh amor dels Angels y dels Sants, Jesucrist, Dèu y home verdader, de infinita bondat y santedat! jo vos amo sobre totas las cosas, me pesa de haber pecat, y espero que per vostra misericordia me perdonaréu.

¡Oh Senyor, qué rich sería jo, si vos mereixia rébrer y tenir en mon cos, per unirme ab Vos, y participar vostras gracias!

Axí com lo cervo corre assedegat á   —122→   las ayguas, axí vos desitja, Dèu meu, la mia ánima. Veniu Senyor, no vullau tardar; milions de vegadas vos desitjo, ó bon Jesus: ¿Quant vindreu?

Peró no es necessari que vingáu á mi per enriquirme; basta que vos ho vullau, perque jo quede justificat. No só digne, Senyor, de que vos entreu dins de mon interior; peró digaho tan solament de paraula, y quedará sana y salva la mia ánima. Si mírar lo serpent de metall bastaba per curar los ferits; ¿perqué no ha de bastar, per participar de vostras dulsuras, una fe viva y un ardent desitg de rebrervos?

ORACIO PER DONAR GRACIAS DESPRÉS DE LA COMUNIÓ ESPIRITUAL

Gracias vos dono, soberano Redemptor del mòn, dels beneficis tan grans, que tinch rebuts de vostra lliberalitat y clemencia, y en especial per haber excitat en mon esperit un sant desitg de rébrervos; vulla vostra Divina Magestat que   —123→   sia tal y de tanta eficacia, que moga en la mia ánima un espiritual apetit, per rebrervos ab major frequencia y satisfacció, ab major fervor y disposició, en lo sant sagrament de la Eucaristía, en la qual me sia concedit unirme realment ab vostra Divina Magestat, y recrearme ab vostre cos y sanch preciosa.

Antífona

¡Oh, qué sagrat es lo convit, en lo qual se pren á Cristo, se fá memoria de la sua passió, se omple lo enteniment de gracia, y se don dóna com á prenda segura de la gloria!

. Un pa del cel habeu donat als homens.

. Que contè en sí tota especie de deleytes.

ORACIÓ

Dèu y Senyor nostre, que nos habeu deixat una fina memoria de vostra passió en lo admirable sagrament de la Eucaristía, concediunos que ab tot afecte venerem los sagrats misteris de vostre cos   —124→   y sanch, y que continuament sentiám en nosaltres lo fruyt de vostra passió. Que juntament ab lo Pare viviu y regnau en unitat del Esperit Sant, per tota la eternitat. Amen.

OFERIMENT DE LA SANTA COMUNIO PER LAS ANIMAS DEL PURGATORI, Ó PER QUI TENGA DEVOCIÓ

Pare etern, Fill de Dèu viu, Esperit Sant, Verge Santíssima, aquesta santa comunió vos oferesch per las ánimas del purgatori, y principalment per las que sian de vostre sant agrado y major obligació mia; perque las porteu á gosar de Vos en la gloria, ahont vos demanen lo que mès me convinga per degudament servirvos.

Y si vol aplicar la santa comunió per algú en particular, expressará las ánimas per las quals tè devoció de aplicarla.  —125→  

ArribaAbajoExêrcici XIX

ORACIONS PER ADORAR Y ALABAR Á DÉU NOSTRE SENYOR, Y DEMANARLI LO DE MAJOR CONVENIENCIA EN LAS NECESSITATS

ORACIÓ A LA SANTISSIMA TRINITAT

Benehida sia la Santíssima Trinitat, é indivídua Unitat, la qual confesso que ha usat en mí de infinitas misericordias.

Alabat sia lo Pare, perque per la vida eterna.

Benehít sia lo Fill, perque me ha redimit, ab lo sèu cos y sanch alimentat, y criat per un dels fiels de la sua santa Iglesia.

Glorificat sia lo Esperit Sant, perque me ha il-luminat, justificat y conservat en la unió dels fiels cristians.

Jo crech, Senyor, en Vos, perque sòu la suprema veritat.

Espero en Vos, perque sòu la suprema fidelitat.

  —126→  

Vos amo, perque sóu la suprema bondat.

Vos adoro, perque sòu la suprema magestat.

Vos benechesch, perque sòu la suprema lliberalitat.

Teniu misericordia de mí, puig sòu la suprema benignitat:

A vostra pietat me encomano, Santíssima Trinitat, Pare, Fill y Esperit Sant, un en unitat de substancia, y un en divinitat.

A vostra clemencia me encomano, Pare omnipotent, que sòu font y orígen de las divinas processions y perfeccions: no procehint de ningú, proceheixen de Vos las demés divinas personas; y coneixentvos á Vos mateix, produhiu al Fill, al qual comunicau tota la essencia y perfeccions absolutas: venerant la inscrutabilitat dels quals misteris, subjecto mon enteniment á la fe, vos alabo, y rendidament glorifico y adoro.

A vos encomano, Fill de Déu, produit   —127→   per la intel-ligencia del Pare; substancial é imatge del Pare, del qual teniu la mateixa indivídua naturalesa, y las mateixas perfeccions absolutas: unigénit sèu, á qui ha comunicat tot quant podia comunicarvos. Baix vostre amparo me refugio també, Jesucrist, Salvador meu, Fill del etern Pare, que admeteu á mòlts germans per adoptius y cohereus, als quals habeu franquejat aqueix sabor per medi de la humanitat, y gracia de la adopció, en vostra sanch derramada. ¡Oh, bon Déu! ¡no vos dignau de ser y anomernarvos germá meu! ¡Qué gracia! ¡qué misericordia! ¿Cóm correspondré jo á tan excessiva finesa?

A vostre amor me encomano, Esperit Sant, que procehiu del Pare y del Fill, per lo reciproch amor substancial ab que Vos amau; que vivificau y manteniu á la única vostra santa, católica y apostólica Iglesia, y ab vostre amor la fomentau. Per los quals beneficis, Senyor, vos alabo, adoro y amo. ¡Oh, si jo pogués unir ma voluntat ab lo esperit ab que Vos la amau!

  —128→  

Y axí vos suplico humilment per intercessió de Jesucrist medianer meu, de la gloriosa Verge María mare sua, dels ángels, y sants de vostra gloria, que juntament ab lo Pare y Fill, me guieu á la eterna gloria que habitau.

Peró, ¡ay de mí infelis pecador! ¡qué innumerables vegadas he ofés á vostra bondat y magestat incomprehensible, desobehint á vostres preceptes, quant vos debia obehir y amar ah tot cuydado, y servirvos ab totas mas forsas!

Perdonaume aqueix gran atreviment, mon Dèu, per vostra gran misericordia; y guiaume fins á la última respiració de ma vida per los camins de vostra santa lley, perque puga cantar eternament ab los ángels: Sant, Sant, Sant, Senyor Dèu dels exêrcits, plens están los cels y la terra de vostra gloria. Gloria al Pare, gloria al Fill y gloria al Esperit Sant.

Dèu sant, fort è immortal, teniu misericordia de mí.

  —129→  

ORACIO A DÈU NOSTRE SENYOR, LA QUAL CONTÉ LOS PRINCIPALS ACTES DE RELIGIÓ

Dèu meu, jo crech en Vos, peró feu que crega ab major firmesa: espero en Vos, peró feu que espere ab major confiansa: vos amo y estimo, peró feu que vos ame ab major fervor: tinc dolor de habervos ofés, peró feu que aquest sentiment passe á una vehement contrició.

Vos adoro, Senyor, com á primer principi, vos desitjo com á mon últim fi, vos glorifico com á perpétuo benefactor, recorro á Vos com á protector favorable. Dirigiume ab vostra sabiduría, reteniume ab vostra justicia, socorreume ab vostra clemencia, patrocinaume ab vostra omnipotencia, perque vull en tot y per tot lo que Vos voleu.

Feume constant en los sants propósits, pur en mos pensaments, modest en las paraulas, y exèmplar en mas accions.

Concediume, que deixe los gustos per   —130→   la mortificació, la avaricia per la lliberalitat, la ira per la paciencia, y tot meynspreu per la pietat.

Feume prudent en mos designis, ferm en los majors perills, pacient en las adversitats, humil en las prosperitats. Il-lumináu mon esperit, abrasau ma voluntat, purificau mon cor, santificau la mia ánima.

Donaume á compéndrer la petitesa de las cosas de la terra, y la grandesa de las cosas del cel; lo poch que son permanentes las cosas temporals, y lo que son perdurables las eternas.

Feu que me previnga per la mort, que tema lo judici, que me guarde del infern, y que alcanse lo paradis. Amen.

ORACIO COMPOSTA PER LO DOCTOR ANGÉLICH SANT TOMAS DE AQUINO. PER DEMANAR A DEU NOSTRE SENYOR DIFERENTS VIRTUTS Y PERFECCIONS

Concediume; misericordiós Deu, que desitje ab devot afecte, tot lo que vos   —131→   es agradable, que prudentment ho busque, verdaderament ho conega; y perfectament ho cumpla, á major honra y gloria de vostre nom santíssim.

Ordenau mon estat, y feu que sápia alló que vos voleu que fassa; y que ho exêcute axí, com es necessari y convenient per la mia ánima.

Amparaúme, Dèu meu, perque no desfallesca entre las prosperitats y adversitats; perque en aquellas no me exalte, ni en estas me abata.

Feu que de niguna cosa me alegre, ni entristesca, sino de lo que guia á Vos ó aparta de Vos; y que no apetesca agradar á ningú sino á Vos.

Tinga, Senyor, per vils totas las cosas transitorias; y solament estime totas las cosas per Vos, y á Vos, mon Dèu, sobre totas las cosas.

Aborresca tota la alegría que es sens Vos, ni desitje cosa alguna que sia fora de Vos.

Alégrem, Senyor, lo traball que es per Vos, y tinga fástich de tot descans   —132→   que es sens Vos.

Concediume, que mólt á menut diregesca á vos mon cor, y que quant cayga en alguna falta, me recorde ab un verdader dolor de fèr un ferm propósit de la esmena.

Feume, Criador meu, obedient sens contradicció, pobre sens defecte, casto sens corrupció, pacient sens murmuració, humil sens ficció, alegre sens disolució, trist sens enfado, madur sens gravedat, ágil sens peresa temerós sens desesperació, y verdader sens doblesa.

Concediume, que obre bè sens presumpció, que corretgesca al próxim sens altivesa, que lo edifique ab paraulas y bon exèmple sens simulació. Donaume, Dèu meu, un cor desvellat, que no lo aparte de Vos ninguna curiositat avana; recte, que no lo desvíe ninguna depravada intenció; invicte, que no lo espante ninguna tribulació; llibre, que no se deixe apoderar de ninguna mala ni violenta afectació.

Concediume, Rey y Senyor meu, un enteniment que vos conega, una diligencia   —133→   que vos busque, una sabiduría que vos trobe, una conversa que vos agrade, una perseverancia que fielment vos aguarde, y una confiansa ab que vos abrasse.

Feu que quede traspassat de un verdader dolor y penitencia, que use de vostres beneficis en aquesta vida per gracia, y finalment que en lo cel gose de vostras alegrías per gloria; ahont viviu y regnau per tota la eternitat.

  —134→  

ORACIO DE SANT AGUSTI PER DEMANAR A DEU ALIVIO EN QUALSEVOL AFLICCIÓ Y NECESSITAT

O dulcíssim Senyor Jesucrist, verdader Dèu y home, que omnipotent al mòn, per salvar als pecadors, y també per deslliurar aquells, que están posats en las presons; per congregar als dividits, per tornar als peregrins á sas terras, per tenir misericordia dels contrits de cor, y consolar als tristos y afligits, dignauvos,   —135→   Dèu y Senyor meu Jesucrist, de deslliurar y tráurer aquest indigne servidor vostre N. de la tribulació y aflicció en que está posat.

Vos, Senyor, que sòu guarda de tot lo llinatge humá y ab vostra santíssima passió y preciosa sanch maravellosament nos compráreu lo paradís, y posáreu la pau entre los ángels y homens, dignauvos establir y posar pau entre mí y mos enemichs, mostrar vostra gracia sobre de mí infundir vostra misericordia, extingir y mitigar tota la ira y odi que tenen contra mí mos enemichs: axí com llevareu la ira y odi á Esaú, que contra de sòn germá Jacob tenia, vullau, bon Jesus, mostrar sobre mí N., servidor vostre, vostra gracia, y deslliurarme de tots aquells que me tenen rencor.

Senyor, axí com deslliuráreu á Abraham de las mans dels Caldeus, á sòn fill Isaach de la mort, á Jacob de las mans de sòn germá Esaú, á Joseph del poder de sos germans, á Noé, ab la arca, del diluvi, á Loth de la   —136→   ciutat de Sodoma, á vostres servidors Moysés y Aaron, y al poble de Israel de las mans de Faraó y de la esclavitut de Egipte, al Rey Davit de las mans de Saúl y del gegant Goliat, á Susanna del crim que le imputaban los falsos testimonis, á Judith de las mans de Holofernes, á Daniél del pou dels lleons, als tres minyons Sidrach, Missach y Abdénago de la fornal de foch ardent, á Jonás del ventre de la balena, á la filla de la Cananea, que estaba atormentada del dimoni, á Adam del profundo pou del abisme ab vostra sanch preciosa, y á Sant Pau de las cadenas; axí mateix dignauvos deslliurarme á mí N., dulcíssim Senyor meu Jesucrist, Fill de Déu viu, de tots mos enemichs, y eixir en la mia defensa per los infinits beneficis que nos habeu fet per vostra santa encarnació, que habeu pres, com á home, de la Verge María; per la vostra Santa nativitat, per la fam, per la sét, per lo fret, per los traballs y afliccions; per las salivas, per las bofetadas, per los assots, per los   —137→   claus, per la llansa, per la corona de espinas, per la veguda de fel y vinagre, per la cruelíssima mort de creu, per las set paraulas que diguéreu estant pendent en ella, so es, á Déu Pare omnipotent: perdonaulos, que no saben lo que fan. Diguereu Senyor al bon Lladre, que estab posat en la Creu: te asseguro, que avuy serás en ma companyía en lo paradís. Diguereu á vostre celestial pare: Dèu meu, Deu meu, ¿perque me habeu desamparat? Diguereu, Senyor, á vostra Mare: Aquí teniu á vostre Fill; y després al Deixeble: Aquí teniu á vostra Mare; manifestant lo gran cuydado que teniu de vostres amichs. Diguéreu, Senyor: Tinch sèt so es, de la salut de las ánimas santas, que estigueren en los llims, desitjosas de la propia y nostra redempció. Diguéreu, Senyor, á vostre soberano Pare: en vostras mans encomano lo meu esperit. Diguéreu, Senyor: consumat está, significant que los traballs y dolors que sufriau per nosaltres pecadors, ja se acababan.

  —138→  

Per tots aqueixos mérits, vos suplico, Senyor y redemptor meu Jesucrist, que á mí N., encara que indigne servidor vostre, me deslliureu del enemich maligne y de tot perill, ara de present y en lo veníder.

Defensaume per vostra descenció als inferns, per vostra santa resurrecció, y freqüents consols de vostres deixebles, per vostra admirable ascenció, per la vinguda del Esperit Sant consolador, per lo día tremendo del judici; per tots aqueixos vostres mérits vullau ohirme, Senyor; per tots los vostres beneficis y favors, que habeu fet á vostre servidor; perque vos me habeu fet de no res, me habeu produhit, me habeu fortificat contra las tentacions del dimoni, prometentme la vida eterna.

Per aquestas y altras misericordias que me habeu fet, las quals ni los ulls han vist, ni las orellas ohit, ni han baixat al cor de ningun home, vos suplico dulcissim Senyor meu Jesucrist, que per vostra pietat y misericordia, vullau deslliurar ara y per sempre de   —139→   tots los perills de la ánima y del cos á aquest, encara que indigne, servidor vostre N.: després del curs de aquesta miserable vida, vullaume guiar á Vos, Dèu viu y verdader, que viviu y gobernau per los sigles de los sigles. Amen.

ORACIO PER DEMANAR A DEU NOS DESLLIURE DE QUALSEVOL TRIBULACIÓ

Dèu meu, que no menyspreau los gemechs dels contrits, ni lo afecte dels afligits, vullau aténdrer y ohir per vostra clemencia las plegarias, queus fas en la present tribulació: concediume, que tot quant procurarán contra de mí las humanas y diabólicas adversitats, sia reduhit á no res, y per vostre infinit poder destruhit; perque, deslliurat de aquest traball y tribulació, puga donarvos las gracias en vostra santa Iglesia. Perdonaume, Senyor, mos pecats, usau ab mí de misericordia, ab la qual vos demano, que atengau á la mia humilitat, que mireu ma tribulació, que   —140→   me aparteu de la adversitat, y que doneu piadós despatx á ma petició, per los mérits de Jesucrist Fill vostre, que juntament ab Vos y lo Esperit Sant reyna y reynará per sempre. Amen.

ORACIO PER TEMPS DE TRONS Y LLAMS.


Jesus Christus Rex gloriae venit in pace.
Deus homo factus est.
Et Verbum caro factum est
Christus de María Virgine natus est.
Christus per medium illorum ibit in pace.
Christus crucifixus est.
Christus mortuus est.
Christus sepultus est.
Christus resurrexit.
Christus vincit.
Christus imperat.
Christus regnat.
Christus ab omni fulgure nos defendat.
Deus nobiscum est.

Pare nostre y Ave María.

  —141→  

ORACIO PER QUANT FA MAL TEMPS, PER DEMANAR Á DEU NOS GUARDE DE TRONS, LLAMS, PEDRA, INUNDACIONS DE AYGUA Y ALTRES DANYS

Senyor Dèu meu Jesucrist, que habeu fet lo cel, la terra y totas las cosas que en ella se contenen, que venehíreu al riu Jordá, y volguéreu ser vatejat en éll; que estenguéreu vostres brassos, y santificáreu los ayres en la creu, ab la cual redimíreu al mòn de la potestat del dimoni; que aplacau als vents, y regau á las montanyas, perque donen fruyt; que manáreu al ángel; que no danyás á la terra, al mar ni als arbres; vos suplico, que perdoneu als que vos temen, que siau propici als que humils vos suplican, y que, puig postrat devant de vostra divina presencia, rendidament me submeto, vullau deslliurarme de trons, de llams, pedra, inundació de ayguas, de animals nocius, tempestats, terremotos,   —142→   ayres perniciosos y qualsevols altres mals, que nostres enemichs poden procurar contra nosaltres y contra los fruyts de la terra; per gosar dels consols de vostra beneficiencia, y alabarvos en esta vida, y gosar de Vos en la gloria. Amen.

ORACIO PER DONAR GRACIAS A DEU DESPRÉS DE HABER CESSAT LA TEMPESTAT, PEDRA ETC.

Gracias vos dono, Senyor, que per vostra clemencia y misericordia vos hajau volgut dignar consolarnos, y que contra del poder de nostre enemichs hajau destruhit y fet desvanéixer los danys que nos procuraban. Vos suplico, Dèu y Senyor meu, me doneu tan en la ánima com en lo cos la prosperitat de que sabeu necessito: també vos demano que aquí y en tot lloch nos patrocineu y deslliureu de tots mals y perills, per la intercessió de Jesucrist y de la su Mare santíssima. Amen.

  —143→  

ORACIO QUE FEU SANT TOMAS DE AQUINO EN FORMA DE LABERINTO, LA QUAL DEYA QUANT LLAMPEGABA, PERQUE TEMIA MOLT LAS TEMPESTATS PER HABER UN LLAM CONVERTIT EN CENDRA Á UNA GERMANA SUA


Crux mihi certa salus,
Crux est, quam semper adoro;
Crux mihi refugium,
Crux Domini mecum.

En catalá dirá.


    Es la Creu per mi salut,
A la Creu rendit adoro;
Es la Creu tot mon socorro;
Guárdem Dèu per sa virtut.

ORACIO EN LA QUAL SE SALUDAN LAS PRINCIPALS PARTS DEL COS SSM. DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST

Dèu vos salve, cap de nostre Senyor Jesucrist, que no obstant de ser temut de totas las potestats, volguéreu   —144→   per mí ser coronat de espinas, y copejat de una canya.

Dèu vos salve, hermosíssima cara, per mí escupida y bofetejada.

Dèu vos salve, ulls benigníssims, anegats per mí en llágrimas.

Dèu vos salve, boca mel-líflua, y gargamella suavíssima, mortificada per mí ab fel y vinagre.

Dèu vos salve, orellas nobilíssimas, molestadas per mi ab tantas contumelias y oprobis.

Dèu vos salve, coll humil, ferit, y cos santíssim, per mí cruelment assotat.

Dèu vos salve, venerables mans y brassos, estesos per mí en la creu.

Dèu vos salve, cor y pit sacratíssims, conturbats per mì en la passió.

Dèu vos salve, costat gloriós, obert ab la llansa de un soldat.

Dèu vos salve, genolls sagrats, tantas vegadas doblats per fer oració al etern Pare per tot lo llinatge humá.

Dèu vos salve, peus adorables, traspassats ab claus per mon amor.

  —145→  

Dèu vos salve, cos misteriós, posat per mí en la creu, lligat, mort y sepultat.

Dèu vos salve, sanch preciosa, per tot lo mòn tan abundantment derramada.

Dèu vos salve, ánima santíssima, encomanada en la creu á las mans del etern Pare.

Unit ab la cual recomendació vos encomano, bon Jesus, avuy y tots los dias la mia ánima, la mia vida, mon cor y mon cos, tots los sentits y obras mias, tots los amichs, benafactors y parents meus, las ánimas del purgatori, y en especial de mos pares y germans, de tots mos amichs, y enemichs; perque vos digneu defensarnos de tots nostres enemichs visibles é invisibles ara y per sempre. Amen.Anterior Indice Siguiente