Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

391

Las costumbres catalanas del tiempo de D. Juan I, por D. Salvador Sampere y Miquel.- 1878, Gerona.- Esta obra es un precioso arsenal de noticias, algunas de las cuales he utilizado. No es menos estimable la obra del mismo autor Las damas d'Aragó.

El texto de la cédula de 12 de Julio de 1389 que inserta Sampere y Miquel en dichas costumbres catalanas, es como sigue: «Com Na Carroça stant en casa del dit senyor e senyora jasia maridada adulterant e violant son matrimoni com a vil e malvada fembra no tement Deu ne guardant la honor dels dits senyor e senyora ne considerant la gran e singular affeccio que li han no saben res de ses malvestats hans hi creyent que sie bona jau carnalment ab en Francesch de Pau Camarlench e fort acostat conseller del dit lo dit senyor e majordom de la dita senyora reyna e no solament ab aquell ans estant en la dita casa ha fet stuleja de son vil cors, es diu publicament, sots altres, e a ma una alguns en la casa, é domestichs del dit senyor e senyora han fetes entre si semblants viltats les quals son molt deshonrroses y ruinoses á la casa y corona Real e tots sos regnes e terres son malalts e en sus dit precedit hi sic.»

 

392

«Humilment supliquen a vos Senyor que placia a la vostra senyoria metre les dites coses en stament degut e reduir aquelles a convinent nombre de oficials e persones domestiques e m tre en aquelles persones tements Deu amants justicia e detestant avaricia.»: Proceso de las Cortes de 1388 Arch. general de la Cor. de Arag. Arch. de la generalidad de Catal.ª Sesión de 21 de Setiembre de 1389.

 

393

«E reprovant lo molt reprensible asentiment de la Cort lo qual la dita Cort enten haver o voler en la dita ordenació en ques denota restrengiment no consedible del Poder Reyal e ço que menys es supportador par que la dita Cort entena e pretena haver comunió e participació ab nos en fer la dita ordinació la qual no ha ne Deu ho vulla car solament als de la Cort es permesa supplicació com á vasalls e a nos ordinació com a rey e senyor subirá ver e natural.»- Proceso de las Cortes de 1388. Sesión de 21 de Septiembre de 1389.

 

394

«Com la present Cort general per durable prosperitat de vostra Reyal corona conservació e bon stament de tots vostres regnes e terres haia supplicat humilment a vostra senyoria que sia vostra merce de ordenar les cases de vos senyor e de la senyora Reyna e aquellas reduir en nombre convinent de officials y servidors que sien persones tals que vostre Reyal Stat e bon stament dels dits vostres regnes e terres ne sien conservats. E entena Senyor la dita Cort que la dita bona ordinació de les dites cases vostra e de la dita Senyora Reyna no puxa ben seguir ne los altres actes de la present Cort pendre aquella loable fi ques necesari o espedient a vos Senyor e a tots vostres regnes e terres stant Na Carroça en la forma que sta guardada e acompanyada per certs nobles e cavallers diputats a guarda y companya de aquella e ella havent axi com ha ferma sperança de tornar en les cases de vos Senyor e de la Senyora Reyna en les quals per sos adherents es segons se diu deffesa en tant que tot quant si ha a fer es a aquella notifficat de ques segueix destorb e dampnatge irreparable de la present Cort e de tots vostres regnes e terres. E la cedula offerta per part del egregi marqués de Villena e de atres barons e cavallers e conformada per lo Regne de Mallorca e gran part del Braç militar e tots los del Braç Reyal del principat de Cathalunya nos pot metre a avant per la forma ques necesari attesa la fama publica ques per tots vostres regnes e terres e encara fora aquells de les coses contengudes en la dita cedula. Per tant Senyor molt excellent la Cort que les dites coses pus avant no pot tolerar veent clarament los grans dagnis et destorb de la present Cort causats per la dita Na Carroça e de sos complires e dels sostenidors daquells continuant la supplicació á vos Senyor feta sobre la ordinació de les cases de vos Senyor e de la Senyora Reyna suplica á la vostra alta senyoria quo ants de totas cosas li placia provehir per acte de Cort que la dita Na Carroça no puxa per avant esser ne tornar en les cases de vos Senyor ne de la dita Senyora ants de fet les persones asignades per star aconsellar e acompanyar a aquella li sien llevades e no sia dat loch á les dites obres e tractaments seus e de sos complices e dels sostenidors daquells ants per lo dit acte de Cort sia tolta e remoguda tota sperança de esser e tornar en les cases de vos Senyor e de la dita Senyora.»- Proceso de las Cortes de 1388. Sesión (2.ª) de 21 de Septiembre de 1389.

 

395

«Quens maravellam e no sens raho que supplicats per nos ésser provehit per acte de Cort sobre lo no retornament de Na Carroça e qui ly sia tolta tota sperança car dret ne raho no conssent e la Cort qui es açi per demanar la ordinacio de justicia no deuria demanar ne supplicar ne nos qui som per fer la dita justicia devem ne entenem fer sens procés o conexensa tals ó semblants actes o provisions evidentment injustes E mes avant perque sapiats poch nostra vera intenció dients que companya alguna sia ab la dita Na Carroça per la raho en la dita cédula contenguda car en veritat no es así mas per tal que tota hora justament puxam fets fer justicia.»- Proceso de las Cortes de 1388

 

396

«Nos vistes e regonegudes diverses supplicacions a nos humilment axi per scrit com de paraula feytes per part de la Cort general la qual al present celebram en la vila de Muntço á tots nostres regnes e terres continents que nos vullam fer e provehir per acte de Cort que Na Carroça de Vilaragut la qual ça errera es stada en servey de les cases nostres e de nostra cara companyona la Reyna sia privada de les dites coses sens sperança de tornar en aquelles en esdevenidor com les dites coses redundasen en servey nostre y gran profit de tots nostres regnes e terres. E considerant les dites coses esser rahonables e profitoses á nos e a la dita Reyna per tal á instants prechs e suplicació de la dita nostra cara companyona la Reyna e a suplicacio de la dita Cort volent condescendre a las ditas suplicacions per nostra mera libertat e agradable voler volem ordenam e per aqueste present edicte empero tot temps valedor estatuim que la dita Na Carroça sia privada e aquell a de present privam de tota habitacio familiaritat e de qualsevol atra participació offici o benefici de les cases nostres e de la Reyna e dels infantes e de tots qualsevol altres fills o filles que nos migençant la gracia divinal en esdevenidor haiam axi que la dita Na Carroça daciavant no puxa tornar ne esser en les dites cases. E per maior fermetat de les dites coses ab los presents fem de la dite privació acte de Cort empero tot temps valedor»- Proceso de las Cortes de 1388.

 

397

Manual de Consells. Año 1390. Acta de la sesión del día 8 de Abril.

 

398

Ídem íd. Sesión del día 10 de Abril.

 

399

Manual de Consells. Año 1390. Acta de la sesión del día 15 de Abril.

 

400

Escritura de venta de un censo de 50 sueldos á Nantoni Yordi de Corbera, otorgada por Doña Carroza de Vilaragut, señora de Albayda y Corbera, en 6 de Noviembre de 1391, ante Juan Antonio Marres, notario de Albayda. Fragmento de un libro ó libreta cobratoria del archivo de Corbera, cuyos restos existían en Riola en 1887.