Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit de la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, Ms. 992. 200 fulls de paper.

     En aquesta edició digital s'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el document amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.

Llom