Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

Universitat de Barcelona

Cobles de Mossén Corella a Calde[s]a. Ma gran caritat, amor he laguesa

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes


Veure imatge ampliada 
 
f. 188v
f. 188v


f.: foli   r: recto   v: verso