Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit [Cançoner del Marquès de Barberà], fols. 140r-145r. Localització: Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, Ms. 992.

     En aquesta edició digital s'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el document amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.