Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Les descendants de Miguel de Cervantes Saavedra, [post. a 1885]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 2065, Cerv. 31-X-4.

     Presentem el manuscrit amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.