Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de Memòria presentada a la Real Academia Española, Rafael José de Crespo, Zaragoza, 1825. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 1499, f. 1-10.

     S' ha modificat la brillantor, el contrast i l' enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el manuscrit amb la numeració que apareix afegida per una má posterior a llapis i a la dreta