Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

31

Bulbena Tosell, Consells e faules e altres lligendes del bon temps de nostra llengua materna (Barcelona, 1904).

 

32

Tenim noticia d'un altre cas notable d'incest, per una lletra de Pere III al abat del monestir de Serrateix: «Lo Rey; com per algunes rahons tocants lo be de la cosa publica haiam mester translat de la inquisició per vos començada o feta contra labat de Sent Benet de Bages per raho del crim de incest, lo qual se diu per ell esser comes ab na Elicsen muller den Berthomeu de Burgats, neboda sua, per ço us requerim per deute de justicia quel dit translat clos e sagellatper lo portador de la present nos trametats. E si la dita inquisicio acabada no es los noms dels testimonis que saber porets que sapien en lo dit fet axi matex nos trametets e don son en manera que acabadament puxam fer justicia en ço per que ho volem. Dada en Barchinona a XXVIII dies de març en lany de la nativitat de nostre Senyor MCCCLXVIII.» (Registre 1079, Arxiu de la Corona d'Aragó). L'abat de Bages era en dit any frare Arnau Sacoma.

 

33

Lo Dietari de la Generalitat, en lo 22 juny 1462 diu: «Aquest die fonch feta crida publica per la Ciutat de Barchinona de part dels Deputats e lur consell representants lo Principat de Cathalunya ab intervencio e consentiment de la Ciutat de Barchinona, contenent en efecte que daci avant tot hom haia per enemichs e acuydats del dit Principat lo Reverent Don Pedro Durrea archabisbe de Terragona, lo egregi Don Joan de Cardona, comte de Prades e fra Luis dez Puig, mestre de Muntesa.» La crida fou publicada en la Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, tomo XX. Sobre la manera cruel de fer la guerra y la brutalitat de Don Pere d'Urrea, en les parts de Tarragona y Tortosa, contra los catalans, specialment en la presa del poble d'Alcover, que resistí heroiquement mes d'un any, veges Anales históricos de Reus, per A. Bofarull.

 

34

Llibre de papers del monestir d'Alguayre, I, fol. 613 y següents.