Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice


30

C. Cunha, «Sobre o texto...» cit. na nota 20. 

31

C. Cunha, Prefácio cit., pp. XII-XIII. Note-se que a leitura dos versos 8 e 11 da cantiga III continua a ser aquela que regista divergências mais significativas entre os responsáveis pelas «edições especiais» a que se refere a nota 9. 

32

Cf. Celso Cunha, Significância e movência na poesia trovadoresca. Questões de crítica textual, Rio de Janeiro, 1985, pp. 71-72. 

33

Cf. Prefácio cit., pp. XIII-XIV (na citação, omitimos a nota de rodapé referente a Daniel Poirion). 

34

Yakov Malkiel in Romance Philology XI, 1957, p. 187. 

35

Veja-se, a propósito, a elegante evocação do trabalho filológico de C. Cunha feita por Henrique Monteagudo no livro Martín Codax cit. na nota 9: «Finalmente, tratándose do cancioneiro de Codax, é imposible esquecer, á hora das homenaxes, ó finado Celso Ferreira da Cunha: un dos máis argutos e brillantes estudiosos da lírica galego-portuguesa, foi cabal personificación dunha longa, paciente e esforzada tradición de labor filolóxico sobre os Cancioneiros.» (p. 18).


Indice