Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Anterior Indice Siguiente  —74→  

A LA COMUNIÓ

A la comunió

O Jesus puríssim, que volguéreu per mon amor ser enterrat en un sepulcre nou de pedra, donaume, Déu meu, un cor renovat y pur, perque, sepultat ab Vos, puga en vostra companyia arribar dixosament á la gloria de la eterna resurrecció. Amen.

  —75→  

DESPRÉS DE LA COMUNIÓ

Després de la comunió

O Jesus suavíssim, que en vostra ascensiò, per vostra propia virtut volguéreu pujar al cel, per gosar de vostre etern Pare, humilment vos suplico, Senyor, que vullau portar en vostra companyia á la mia ánima, perque, apartada de las cosas del món, sols fixê los ulls al cel, y vos alabe per sempre, sens may parar. Amen.

  —76→  

AL DONAR AB LO SACERDOT LA BENEDICCIÓ

Al donar ab lo sacerdot la benedicció

Jesus amorosíssim, que enviáreu lo Esperit Sant als vostres deixebles quant estaban posats en alta contemplació, netejau, vos suplico, lo interior de mon cor, perque lo mateix Esperit diví, trobant agradable posada en la mia ánima, la vulla adornar y consolar ab sos Divinos dons y gracias. Amen.

Anterior Indice Siguiente