Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Anterior Indice Siguiente
ArribaExêrcici XXIV

PER AJUDAR A MORIR BE

ADVERTENCIA PER LO QUI SE VOLDRÁ EMPLEAR EN AQUEST SANT EXERCICI DE CONSOLAR LOS MALALTS Y AJUDARLOS Á BE MORIR

1. Advertirá lo secular (per qui principalment se ha fet aquest breu tractat) que, encara que lo exêrcici de ajudaer á bè morir es mès propi de sacerdots, que de ningú mès; peró en defecte de sacerdot pot qualsevol secular ab gran   —284→   mérit de la sua ánima exêrcitarlo.

2. Es de advertir que la primera cosa que deu fèr qui voldrá fèr aquesta obra de misericordia, es procurar, que lo qui está malalt de malaltía perillosa, confesse, combregue, reba lo sant sagrament de la extrema-unció, fassa testament si convé, fen que se avise mòlt ab temps lo curat, perque done la providencia necessaria.

3. Quedará advertit, que mentres fará la diligencia per administrarli los sants sagraments, si los accidents de la malaltia apretan mòlt al malalt, lo procure animar y esforsar en demanar perdó á Dèu nostre Senyor, fentli fèr una y mòltas vegadas lo acte de contrició, y los actes de fe y esperansa, com baix trobará expressat.

4. Tindrá present la gran importancia que es, que los interessants al malalt no ploren devant de éll, com y també que nol molesten, si es home de conveniencias, demanantli llegats: axí procuraraá, en quant puga, impedir que semblants personas no entren al aposento del malalt,   —285→   com y també, que no se tingan conversacions á oidos sèus, ni lo molesten demanantli qué fa y com ho passa; perque, per lo regular, lo temps que se ha de aprofitar per la salvació de la ánima, lo hi fan malament emplear en semblants cosas, que no son de alguna utilitat; qual inconvenient pot evitar, cuydant que no estigan en sa presencia, sino la persona ó personas necessarias per lo bon conduhiment.

5. Procurará alentar y consolar lo malalt, donantli á compéndrer ab tota caritat lo que sent la sua desgana, lo desitg que tè de sòn alivio, que se li dona tot remey y assistiment possible.

6. Observará si lo malalt está ab lo perfet us de los sentits, y principalment si tè lo oído bo; perque en tal cas li parlará com en una ordinaria conversació, y no cridant, alborotant al malalt y als de casa: perque en estos casos lo parlar ab veu mòlt alta y violenta may se ha de practicar, si no en quant es convenient per fèr oir al desganat las exhortacions espirituals y foments que se li   —286→   han de donar. Y advertesca, que quant los malalts están destituhits de oído, mès facilment ouhen, si sels parla sobre del cap, en lo cráneo, que per las orellas.

7. Advertirá, que encara que en aquest breu tractat se posan diferents cosas per assistir y ajudar al malalt en aquesta gran necessitat, peró que no es menester dirlas totas de una vegada, ni ab lo orde que están; y axí se valdrá per axó dels títols baix continuats, elegint los mès convenients, segons quant més ó menos perillós estará lo malalt, logran las ocasions segons los accidents de la malaltía, dient algunas exhortacions ó avisos de la manera que están repartits, cessant després un rato, com es cosa de un quart, y anant axí prenent los plassos, per no atropellar al malalt, ni atropellarse.

Ultimament advertirá, que lo ajudar á bè morir, no consisteix solament en exhortar al malalt, sino també en encomanarlo á Dèu; y axí en lo espay de temps que nol exhortará, podrá fèr algunas devocions á solas, y, habenthi oportunitat, millor ab los de la casa, pregant   —287→   á Dèu per la salvació del malalt, dient ab una ó diferents vegadas la Recomendació de l' ánima. Altras vegadas lo Rosari de María Santíssima, la Corona dolorosa de nostra Senyora; altras vegadas podrá dir la corona de las cinch llagas de Cristo, ó la corona de las set paraulas que digué Cristo en la creu, ó bè los set Pare nostres y set Ave Marías á las set alegrías y tristesas de Sant Joseph, protector dels agonisants.

Per preparar al malalt á que se dispose ab una santa resignació, li podrá dir que fassa de cor, sino pot de boca, los següents actes de Religió.

En nom del Pare, y del Fill, y del Sant Esperit.

Sabent que tinch de morir, segons disposició divina, encara que no sè la hora de la mia mort, mentres Dèu me manté ab perfet coneixement y plena deliberació, demano humilment la gracia al Sant Esperit, perque me il-lumine per fèr los actes de Religió á que estich obligat, trobantme en perill de la vida,   —288→   y axí:

1. Professo la fe católica, abrasso y crech las suas veritats, del mateix modo ab que las abrassa y creu la santa Mare Iglesia católica romana: prometo víurer y morir en aquesta santa fe divina, y desitjo per defensa de qualsevol de las suas veritats pérdrer la vida.

2. Clementíssim Dèu, jo confesso que sòu un y trino, Pare, Fill y Esperit sant, tres personas divinas distintas, y un Dèu etern, omnipotent, infinit; lo qual misteri altíssim profundament adoro.

3. Crech que Vos, Jesucrist humilíssim, sóu verdader Dèu y home, encarnat de las entranyas de María, sempre verge. Crech que Vos sòu mon Redemptor, que per medi de la vostra passió y mort habeu reconciliat al món ab vostre etern Pare. Crech que habeu restituhit set sagraments en la Iglesia, entre los quals es admirable sagrament de la Eucaristía, en lo qual exîstiu Vos, verdader Dèu y home. Confortaume, Senyor, en aquesta hora, perque tinga firmissimament aquesta fe, com á verdader fill   —289→   de la Iglesia; perque es impossible que en ella ningú se salve, sens tenir lo fonament de eixa veritat infal-lible.

4. Jesucrist, Senyor meu, que per patir per mí, vos habeu entregat als majors enemichs vostres, ab tota confiansa espero en vostra gran bondat é infinita misericordia. Podíau, Senyor, sens péndrer mort y passió salvar á tots los homens; peró habeu volgut redimirme derramant vostra preciosa sanch, perque allí ahont abundaba lo delicte, sobreabundás vostra misericordia. ¿Perque pues, no tinch de esperar de Vos la remissió y la salut eterna? Certament espero, Senyor, me salvaré, vostras paraulas son fidelíssimas, y vostras promesas totalment verdaderas. Vos habeu dit: Qualsevol que me demanará será consolat, Fundat en aqueixa promesa, vos demano la benaventuransa eterna, y espero ab gran confiansa que la alcansaré per vostres mérits.

5. Confesso que vos he ofés gravement, benigníssim Senyor y Redemptor meu; peró me pesa de tot mon cor de habervos ofés, per ser vos qui sòu, y proposo no   —290→   pecar mès, Aborresch, Senyor, tota culpa; elegesch primer morir que pecar. Confortaume, Senyor, en aquesta hora, en que no desitjo sino amarvos ab tot mon cor, ab tota la mia ánima, y ab totas mas entranyas, com á Dèu, criador y Redemptor meu.

ADORA, Y FA UN PIADOS COL-LOQUI LO MALALT Á JESUCRIST CRUCIFICAT

1. O mon Dèu y Criador, quant jo vos miro clavat ignominiosament en aqueixa creu; ¡cóm mos ulls no derramant llágrimas, y com no sem' trenca lo cor de dolor! Adora, pues, ánima mía, á ton Redemptor, é introduheixte en las suas sagradas llagas, demanantli ta salvació.

2. Mira com ton amant y piadós Jesus está coronat de penetrants espinas, per coronarte á tú de rosas. Considera que portá aqueixa corona ignominiosa, per meréixer per tú una corona de gloria, y dígasli: Benehit siau, Senyor, puig per mos mals pensaments habeu volgut sufrir una corona tan dolorosa.

  —291→  

3. ¡O mans divinas de Jesus que me habeu donat lo ser á mí y á tot lo mòn! Jo vos adoro ab tot rendiment de cor; vullaume servir, mon Dèu, de protecció contra mos enemichs. En vostras mans introduhesch mon esperit, Senyor, puig estan traspassadas ab rigurosos claus per mon amor.

4. Adora, ánima mia, aquella sacrosanta llaga del costat, entra animosa dins sòn interior, demánali te reculla en aquellas amorosas flamas de sòn amat cor; y dígasli: gracias vos dono, Senyor, de que he trobat mon felís descans: ¡Oh, ditxosa la mia sort, que he encontrat dins de mon Dèu la habitació!

5. Póstrat humilment á sos peus sagrats, tantas vegadas fatigats per buscar la ovella perduda de la tua ánima, y dígasli de tot bon cor: jo vos adoro, Senyor, puig en vostra santa creu redimíreu á tot lo mòn.

AFECTES MOLT BREUS Y PROFITOSOS PER MÓURER AL MALALT AL EXERCICI DE DIFERENTS VIRTUTS

Jo crech en Vos, Dèu meu, per que   —292→   vos mateix habeu revelat, que sòu la infinita veritat.

Jo espero en Vos, Dèu meu, perque me habeu promés vostra gracia en esta vida, y la gloria en la altra, y sòu poderós per salvarme.

Jo vos amo, mon Dèu y tot mon bè, perque sòu infinitament perfet y amable.

Me pesa, Criador meu, de tot mon cor, de haber ofés á vostra Magestat infinita.

Adoro la infinita Magestat de mon Dèu, de la qual y en la qual confesso que prenen la bondat totas las cosas.

Adoro é invoco los santíssims noms de Jesus, María y Joseph, perque sian mon amparo en lo últim de ma vida.

Confio totalment en las llagas sagradas de Jesus crucificat, y humilment las adoro.

Reverencío ab la major submisió y veneració al santíssim sagrament de la Eucaristía, y desitjo que totas las gents lo adoren.

Confeso ma ingratitut, y me avergonyesch   —293→   de quan malament he correspost als beneficis, benignitat y fidelitat de mon Déu, en tot comunicable y estimable.

O amabilíssim Dèu, ¡quí may vos hagués afés!

O clementíssim Déu, ¿quánt se convertirán los pecadors, y abrassarán los infiels vostra santa lley?

Desitjo, Senyor, que tots los homens vos conegan per lo que sòu perfet, vos amen per lo que sòu bo, y vos glorifiquen per lo que sòu excel-lent.

O bon Dèu, ¡quí vos pogués honrar y alabar, com fan los benaventurats en la gloria!

Confesso, Senyor, que gravement he pecat; pero prometo de aquí en avant morir primer mil vegadas que pecar.

O piadosíssim Dèu, en vostras mans deposo tota ma voluntat y ma vida.

O clementíssim Pare, jo vos oferesch mon cos y ánima ab tots mos sentits, y ab totas mas forsas.

Dèu meu, jo vos oferesch tots mos pensaments, paraulas y obras á major honra y gloria vostra.

  —294→  

O Pare etern piadosíssim, jo vos oferesch las angustias, sanch, suor, passió y mort de vostre amat Fill: perque per los sèus mérits me concediau una mort ditxosa.

DIFERENTS INVOCACIONS PER LO MALALT

Jesus dulcíssim, teniu misericordia de mí

Jesus, Salvador meu, salvaume.

Jesus, Pare meu, amparaume.

Jesus, Redemptor meu, perdonaume.

Jesus, única esperansa mia, consolaume.

Jesus de la mia ánima, jo crech en Vos, espero en Vos, y vos amo sobre totas las cosas.

En vostras mans encomano mon esperit, Jesus piadosíssim.

Santa María, Mare de Dèu, intercediu per mí devant de Jesus vostre Fill y Senyor meu.

Gloriós Sant Miquel arcángel, defensaume ara y en la hora de la mia mort, del poder de mos enemichs visibles é invisibles.

Angel sant de la mia guarda, amparaume.

  —295→  

Gloriosos sants y santas, patrons meus, alcansaume de Dèu la eterna benaventuransa.

ORACIO PER DEMANAR UNA BONA MORT Á JESUCRIST

Senyor Dèu meu Jesucrist, per aquella amargura que sufríreu en la creu, principalment quant la vostra ánima insqué de vostre cos santíssim, teniu misericordia de la mia ánima, quant eixirá de aquesta vida. Amen.

Cesáreo, 1. 12. c. 51. refereix, que per la eficacia de aquesta oració una ánima aná al cel sens passar per lo Purgatori.

A MARIA SANTISSIMA

O María Verge pia, Mare de Dèu, segur camí per lo cel, vos suplico, Senyora mia, per aquell dolor que traspassá la vostra ánima en la passió y mort de vostre Fill, y per la alegría que tinguéreu en la sua santa y gloriosa resurrecció, quem vullau mirar ab ulls de misericordia en aquesta ansia y mortal agonía, en que tant de Vos necessito.   —296→   Per meréixer aquest amparo y favor, desitjo ser devot y bon servidor vostre fins á mon últim instant.

Consolaume en aquesta hora tan necessitada, deslliurarme de las tentacions y poder del dimoni, y concediume que descanse la mia ánima en vostres brassos santíssims. Amen.

A SANT JOSEPH

O gran patriarca sant Joseph, dignauvos assistirme en la hora de la mia mort, quant morta ma llengua no se podrá móurer per invocarvos, ni los ulls se podrán elevar per contemplarvos. Recordauvos de las humils pregarias, que vos fas ara per alashoras, y amparume en lo instant de mon tránsit, perque los infernals enemichs no tingan poder per perturbar y afligir la mia ánima. A.

AL ANGEL DE LA GUARDA

O Angel meu, custodi fidelíssim, defensaume del poder de mos enemichs, perque nom' perda en lo etern judici. Repel-liu lo poder dels malignes esperits   —297→   en aquella hora, en que aniré á parar á la eternitat, perque en companyía de Vos y dels demés sants ángels puga alabar á Dèu per sempre. Amen.

A SANTA BARBARA

O patrona dels moribundos, gloriosa verge y mártir Santa Bárbara, recordauvos de las promesas que Dèu vos ha fet, y no permetau que mória de mort repentina; ans bè, purificat ab lo sant sagrament de la penitencia, y recreat ab lo venerable pa de la Eucaristía, perque me servesca de viatich per lo paradís. Am.

DEPRECACIONS AFECTUOSAS PER PREPARAR AL MORIBUNDO Á UNA SANTA MORT, TRETAS DE LAS QUE DEYA SANTA GERTRUDIS Á DEU NOSTRE SENYOR

1. Mógaus vostra pietat, Dèu meu, á perdonar mas culpas; y encara que no meresch vostre agrado, apartau tots los impediments de la mia ánima, perque puga cumplirse en mí lo gran desitg que tinch de gosar de Vos.

  —298→  

2. Pare amantíssim, jo vos oferesch per la esmena y satisfacció de tots mos pecats tota la passió de vostre amat Fill, desde la hora en que plorá reclinat en lo pessebre, fins á la hora en que espirá en la creu.

3. Jesus amantíssim, fortificaume per vostra pietat ab las fortas armas de vostre Esperit diví, perque en la última batalla de ma vida puga triunfar de mos enemichs.

4. O bon Jesus, en la hora de mon tránsit me recomano á la paternal caritat de vostra divina providencia. Veniu alashoras; veniu, dolsura mia, per consolarme ab vostra mel-líflua presencia. Concediume, Senyor, que os veja en aquella hora, y vos possehesca, y gose eternament de Vos.

5. O Jesus del meu cor, dignauvos guiarme en aquesta hora tan necessitada, perque se conclogan mos dias en alabansa vostra, y finesca ma vida en gracia y amistat vostra.

6. O Redemptor meu, enviaume en lo extrem de ma vida á la fiel auxîliadora,   —299→   vostre mare María, resplandent estrella del mar, perque en presencia de aquesta excel-lent aurora conega que Vos, hermos sol de justicia, veniu á la mia ánima.

7. Dèu meu, dols criador y Redemptor meu, á qui dech mon sèr, per qui visch, y en qui solament confio, ¡Oh quánt arrebatará mon esperit lo diluvi de vostre amor diví!

8. Dèu de ma vida, autor de ma salut, redemptor de la ma ánima, sens qui no sò alguna cosa, feu que tot mon sèr sia sempre en Vos.

9. O Jesus, objecte total de mos carinyos, disposau en la hora de mon tránsit totas mas cosas ab vostra pietat y clemencia, de manera que lo estandart de vostra creu preciosa me servesca alashoras de firmíssima fortalesa contra lo poder de satanás; y los claus y la llansa me sian valerosas armas contra sos enganys poderosos, perque, fortificat ab vostre triumfant y amorosa mort, y corroborat ab vostra sanch preciosa, puga, servintme Vos de viátich, véncer   —300→   y reportar contra la tremenda mort mòlts triunfos. Nom' desampareu al ashoras, vos suplico, vida y salut mia; antes bè vullaume aparéixer ab vostra caritat y misercordia, perque vos puga véurer cara á cara per sempre. Amen.

10. O Dèu de ma vida, y amor viu, siau la mia benedicció consumada, prenent Vos la mia ánima per digna esposa vostra, perque vivificada ab la fe, esperansa y caritat, y recreada dignament ab los sants sagraments de la Iglesia, puga, per gran ditxa, arribar á besar lo espaciós trono de la Trinitat santíssima.

11. O amor cordialíssim, que may me habeu desamparat, á vostras mans preciosas encomano la mia ánima; vullaume rébrer en la hora de la mia mort, dientme de vostra propia boca: Avuy serás ab mí en lo paradís.

12. ¿Quí me traurá dels perills de aquest mòn? ¿Quí me romperá los llassos de aquesta mortal vida? ¡Oh, quánt se me separará lo esperit de aquest miserable cos, perque immediatament vos   —301→   puga véurer! Ea, font de sempiterna llum, restituhiume á aquell abisme de llum, del qual he eixit, ahont vos puga conéixer y amar, com sòu amat y conegut; y vos veja ab la magestat y grandesa de vostra deitat sempiterna.

ALTRES MODOS Y PIADOSOS AFECTES PER AJUDAR AL MALALT

Dèu y Senyor meu Jesucrist, fet per mí home, ja veig quán amarga passió habeu patit per mí home, ja veig quán amarga passió habeu patit per mí en aqueix dur pal de la creu: en gratificació del qual benefici vos dich de boca, y ab gran contrició de mon cor: Jo vos adoro, mon Dèu y Senyor Jesucrist, que per vostra santa creu redimíreu á tot lo mòn. Jo vos adoro, Jesus, Dèu y Redemptor meu, que ab vostra mort preciosa donáreu vida á tots los homens.

Protesto devant de tota la Iglesia triunfant y militant, que fermament crech, visch y desitjo morir en la fe que tè la Santa Católica y Apostólica Iglesia.

  —302→  

Veig en aqueixa imatge de Cristo crucificat quán gran amor me tè lo Fill de Dèu; lo qual ha volgut morir en tants torments, perque per medi sèu alcansás la vida eterna.

Considero la corona de espinas de quant dolor li serví, de quanta irrisió los assots que li donaren, de quánt rigor las bofetadas y escupinadas, y finalment la creu de quanta mortificació: tot axó sufrí per borrar nostres pecats; ¿perque, donchs, no tindrá gran confiansa en los mérits de la sua santíssima passió?

Si lo maligne esperit me representa que me he pecat gravíssimament ho confessaré; pero també habeu patit mòlt per mí: vostra passió es digníssima, y lo mérit es infinit: confio pues, que habent patit per mí tantas penas, perdonaréu mas culpas.

En vostras mans preciosas me encomano ab totas mas cosas, fássas en mí vostra voluntat; tot me entrego á Vos, mon Dèu, teniume Vos á mí per tota   —303→   la eternitat. Amen.

ALTRAS EXHORTACIONS AFECTUOSAS PER QUANT LO MALALT ESTÁ PER EXPIRAR

Jesus meu, jo crech en Vos.

Jesus meu, jo espero en Vos.

Jesus meu, jo vos amo sobre totas las cosas.

Me pesa, Dèu meu, de habervos ofés, sols per ser qui sòu bondat infinita.

Morir desitjo, mon Dèu, antes que pecar.

¡Oh, si lo meu cor sem' rompés á trossos, Criador meu, de sentiment de haber pecat.

Mória jo de dolor, vaja á vos la mia ánima, Redemptor meu, puig per ella habeu donat la vida.

En vostras mans preciosas encomano, Jesus meu, lo meu esperit; á Vos vaig, Senyor; vullaume recullir en vostras santas llagas.

Sia Jesus en lo meu cor.

Sia Jesus en la mia ánima.

  —304→  

Sia Jesus en las mias entranyas.

Sia Jesus en lo meu enteniment.

Sia Jesus en la mia memoria.

Sia Jesus en la mia voluntat.

Sia Jesus en mí, y jo en Jesus.

Sia Jesus; Jesus siau sempre per mí Jesus.

María mare de gracia, mare de misericordia, defensaume de mos enemichs, y en la hora de la mort amparaume.

Angel custodi meu, guardaume.

Sants patrons meus y de ma especial obligació, y tots los esperits benaventurats, ajudaume, perque en companyía vostra puga gosar de Dèu, y alabarlo per tota la eternitat. . Amen.

RECOMENDACIO DE LA ANIMA, O LLETANÍAS QUE DIUHEN QUANT LO MALALT ESTÁ PRÓXIM Á ESPIRAR


Senyor, teniu misericordia de nosaltres.
Cristo, teniu misericordia de nosaltres.
Santa María, pregau per aquest germá (ó germana) nostre:
—305→
Tots los sants Angels y Arcangels, pregau.
Tots los sants Patriarcas y Profetas, pre.
Tots los sants Apóstols y Evangelistas, pr.
Totas las santas Verges y Viudas, preg.
Tots los Sants y Santas de Dèu, intercediu per aquest germá nostre.
Siauli propici, perdonaulo, Senyor.
De vostra ira deslliuraulo, Senyor.
Del perill de la mort deslliuralo.
De las penas del infern deslliuralo.
De tot mal deslliuralo.
Del poder del dimoni deslliuralo.
Per vostra nativitat deslliuralo.
Per vostra creu y passió, deslliuralo.
Per vostra mort y sepultura, deslliu.
Per vostra gloriosa resurrecció, deslliu.
Per la gracia del Esperit Sant, advocat nostre, deslliuralo.
En lo dia del judici, deslliuralo.
Encara que pecadors, vos pregam quel perdoneu.
Que vullau ohirnos, humilment vos suplicam.
Senyor, teniu misericordia de nosaltres.
—306→
Cristo, teniu misericordia de nosaltres.

ORACIO PER QUANT LA ANIMA ESTA PRÓXIMA PER AIXIR DEL COS

Parteix de aqueix mòn, ánima cristiana, en nom de Dèu Pare omnipotent, que te ha criat; en nom de Jesucrist, Fill de Dèu viu, que te ha redimit; en nom del Esperit Sant, que ha baixat sobre de tú; en nom dels Patriarcas y Profetas, en nom dels sants Apóstols y Evangelistas, en nom dels sants Mártirs y Confessors, en nom dels sants Monjos y Hermitans, en nom de las santas Verges, y de tots los Sants y Santas de Dèu; goses avuy de la tranquila pau, y habites en la santa ciutat de Sion, per intercessió de Jesucrist, nostre Senyor. Amen.

Dèu misericordiós, Dèu element, que per vostra gran misericordia borrau los pecats dels penitents, y los purificau de las tacas del pecat ab lo perdó quels otorgau, mirau ab ulls compassius aquest servidor vostre N., y ohiu la petició   —307→   que vos fa, perque li perdoneu los pecats, que confessa ab gran dolor y sinceritat de sòn cor. Renovau en éll, piadosíssim Pare, tot lo que era perdut per fragilitat humana, ó tot lo que lo dimoni habia tacat ab sas astucias, y uniulo ab la Iglesia, com altre dels fiels redimits ab la sanch de vostre Fill Jesus. Teniu, Senyor, pietat de sos suspirs y gemechs, teniu compassió de las suas llágrimas, y suposat que espera unicament en vostra misericordia, admenteulo en vostra sagrada reconciliació. Per los mérits de Jesucrist, nostre Senyor. Amen.

Vos encomano á Dèu omnipotent, caríssim germá meu (ó germana mia), y vos deixo en sas mans, puig sou criatura sua, perque després que haureu pagat ab la mort lo tribut de la naturalesa humana, torneu á vostre Criador, que vos ha format del pols de la terra. Y axí prego al Altíssim, que quant partirá vostra ánima del cos, la iscaá rébrer un cor de ángels brillants en gloria. Que lo consell dels Apòstols,   —308→   que han de judicar al mòn, se presente devant de Vos. Que lo triunfant exêrcit dels Mártirs se vos manifeste. Que vaja en vostra companyía lo orde dels Confesors, coronats de lliris blanchs y hermosos. Que vos reba lo alegre cor de las Verges. Que vos porten ab un dols abrás al etern descans los Patriarcas. Que Jesucrist se vos manifeste ab la cara alegre y apacible; y que vos senyale puesto entre los que habitarán eternament en sa companyía. Que no conegau, ni lo horror de las tenebras, ni la activitat de las flamas, ni lo rigor dels torments. Que se aparte de vos lo malvat Llucifer ab sos ministres; que de espant tremole, veyentvos acompanyant de ángels y fuja al caos de las eternas tenebras. Triunfe Dèu, y sian destruhits sos enemichs, y fujan de sa presencia tots los que lo aborreixen. Sian dissipats com lo fum, y destruhits en la presencia de Dèu los mals, axí com se dirriteix ab lo foch la cera; alégrense los justos en lo celestial convit de la gloria, y tinga mólts contentos   —309→   mirant la cara divina. Queden pues confusos y se avergonyescan totas las legions infernals, y ningun ministre de Satanás, se atrevesca á impedir vostre camí. Desllíureus de las penas del infern Cristo per vostre amor crucificat. Jesucrist, Fill de Dèu viu, vos done entrada en los amenos jardins del celestial paradís, y lo mateix amant y verdader Pastor vos reconega per una de sas ovellas. Sia de sòn agrado donarvos la absolució de tots vostres pecats, y concedirvos per felís sort la sua ma dreta en la eterna benaventuransa. Sia tal vostra ditxa, que vejau nostre Redemptor Jesus cara á cara, de manera que estant sempre en sa presencia vejau ab vostres ulls aquella inefable veritat eterna. Y admés axí en la ditxosa companyía dels benaventurats, gose de la sua dolsa contemplació divina per tota la eternitat. Amen.

Rebue, Senyor, aquest servidor vostre en un lloch en lo qual ab firmesa puga esperar sa salvació; y estar segur de vostra misericordia. Amen.

  —310→  

Deslliurau, Senyor, la ánima de aquest servidor vostre de tots los llassos de las penas y de totas las tribulacions. Amen.

Deslliurau, Senyor, la ánima de aquest servidor vostre, axí con deslliureu á Enoch y Elias de la comuna mort del mòn. Amen

Deslliurau, Senyor, la ánima de aquest servidor vostre, axí con deslliureu á Noé del diluvi. Amen.

Deslliurau, Senyor, a aquest servidor vostre, axí con deslliureu á Isaac de ser sacrificat per las mans de Abraham sòn pare. Amen.

Deslliurau, Senyor, la ánima de aquest servidor vostre, axí con deslliureu á Sant Pere, y Sant Pau de las presons. Amen.

Y axí com deslliuráreu á la benaventurada Santa Tecla verge protomártir de tres cruelíssims torments, axí vos digneu deslliurar la ánima de aquest servidor vostre, y ferlo participant en vostra companyía dels bens celestials. Amen.

  —311→  

Oració

Alegrau, Senyor, la ánima de aquest servidor vostre ab vostra presencia; no vullau ferli cárrech de las culpas passadas, ni dels desordes en que ha caygut, arrastrat del furor de las passions mundanas. Encara que es veritat que ha pecat, peró may ha negat al Pare, Fill, y Esperit Sant, antes bè hi ha cregut: ha tingut en sí lo zel de Déu, y lo ha adorat com á Criador de totas las cosas.

Oració

No li vullau fèr cárrech, Senyor, dels delictes de sa juventut, ni de lo que ha pecat per ignorancia; antes bè, segons vostra misericordia, recordauvos de éll desdel resplandent trono de vostra gloria. Feuli patents los cels, perque se alegren ab éll los ángels. Rebeu Senyor, en vostre regne á aquest servidor vostre. Donauli aculliment, sant Miquel, arcangel de Dèu, princep de la celestial Milicia. Iscan à rébrerlo los ángels   —312→   del Senyor, per guiarlo á la santa ciutat de Jerusalem. Vulla acullirlo lo benaventurat apóstol Sant Pere, al qual ha encomanat Dèu las claus de la gloria. Doneuli ajuda, S. Pau apóstol, digne vas de elecció. Intercedesca per éll S. Joan, apóstol, digne vas de elecció. Intercedesca per éll S. Joan, apóstol de Dèu, al qual revelá los misteris celestials. Pregau per éll, tots los sants Apóstols, als quals doná Dèu lo poder de lligar y deslligar dels pecats en la terra. Intercedescan per éll tots los sants y elegits de Dèu, los quals per Jesucrist han patit en aquest mòn diferents torments; perque, deslliurat dels vincles de la carn, meresca arribar á la gloria celestial, afavorit ab la gracia de nostre Senyor Jesucrist, lo qual juntament ab lo Pare y Esperit Sant viu y regna per tota la eternitat. Amen.

DEVOTAS ORACIONS QUE RESABA LO SUMO PONTÍFICE BENET XIII, PER ALCANSAR DE DEU LA GRACIA DE NO MORIR DE MORT REPENTINA

O misericordiosíssim Senyor Jesus, per   —313→   la vostra agonía y suor de sanch, deslliuraume, vos suplico, de la mort improvisa y repentina.

O benigníssim Senyor Jesus, per lo cruelíssim é ignominiosíssim torment de assots y corona de espinas, per vostra creu y passió amarguíssima, y per vostra bondat humilment vos suplico que no permetau que jo mória repentinament, ni passe de esta á la altra vida sens rébrer primerament los sants sagraments.

O mon amantíssim Jesus, Senyor y Dèu meu, per tots vostres traballs y dolor, per vostra preciosa sanch, per vostras sagradas llagas, per aquellas vostras últimas parulas, que díguéreu en la creu: Deus mues, Deus meus, ut quid dereliquisti me? y per aquell fort clamor: Pare, en vostras mans encomano mon esperit, ardentísimament vos prego nom' aparteu repentinament de aquest mòn. Obra sò, ó Redemptor meu, de vostras mans, y format me habeu enterament. ¡Oh! per vida vostra, Senyor, nom' precipiteu de improvís; donaume, vos suplico,   —314→   espay per fèr penitencia; concediume un tránsit felís y en gracia vostra, perque vos ame de tot cor, vos alabe y vos venehesca per tota la eternitat.

Senyor meu, Jesucrist, per aquellas cinch llagas, que per nostre amor rebéreu en la creu, socorreu á vostres sirvents, redimits, ab vostra preciosa sanch.

PROSA DELS DIFUNTS


Dèu terrible en ardent ira,
Fará al mòn tot cendra viva,
Diu Davit ab la Sibil-la.
¡Oh, quánt fará tremolar,
Quant vinga fará judicar
Tot nostre modo de obrar!
    La trompeta ab vital so
Cridará á donar rahó,
A tot poble y regió.
    Fins la mort se ha de espantar,
Al véurer ressucitar
Tot quant se ha de judicar.
    Un llibre escrit se traurá,
En lo qual se trobará,
—315→
Lo perquels' judicará.
    Veurán lo Jutge assentat
Que lo escondit fará clar
No deixant res per venjar.
    Infelís ¿qué diré jo,
No tenint la protecció
Ni lo sant justificació?
    Rey tremendo en magestat,
Que si salvau, es de grat,
Salvaume font de pietat.
    Pensau, ó Jesus amat,
Que per mí sòu enviat;
Nom' deixeu desamparat.
    Buscantme Vos sòu llassat,
Sòu per mí crucificat;
Sim' perdo tot mal-lograt.
    Mòlt just podeu castigar;
Mès vullaume perdonar
Sens ferme comptes passar.
    De haber pecat me sab greu,
Fa gran pena al rostro meu;
Perdonaume, amable Dèu.
    Absolvent á Magdalena,
Y lliurant Dimas de pena,
Me animáreu per la esmena.
    No so digne de pregar;
—316→
Mès vullaume consolar,
Y del foch etern guardar.
    Feume dels predestinats,
Que, bèn lluny dels condemnats,
Gose ab Vos eternitats.
    Repel-lits los malehits,
Penant ab flamas, inichs,
Cridaume ab los benehits.
    Vos suplico mòlt rendit,
Tenint bè lo cor contrit,
Quem salveu, lo mòn contrit,
Quem salveu, lo mòn finit.
    ¡Oh qué lamentable dia
En que tornará á la vida
Lo home per ser judicat.
    Perdonaume, Dèu amat,
Bon Jesus, piadós, etern,
Ara y pera sempre. Amen.

OFERIMENT DE LA PASSIO, PER TOTS LOS DIAS DE LA SEMMMANA Á LAS ÁNIMAS DEL PURGATORI

AL DEVOT LECTOR

Es doctrina de Sant Tomás y del comú dels teólechs, que sempre y quant se aplica á las ánimas dels difunts alguna   —317→   obra meritoria per modo de sufragi, en resultan de aquí dos grans profits: lo un als difunts, als quals sels remet la pena segons lo sufragi que sels remet la pena segons lo sufragi que sels dòna: lo altre al que aplica lo sufragi; lo qual si se troba en gracia, adquireix nou aument de gracia y gloria. També donan per assentat los Sants Pares, que lo major y mès excel-lent sufragi que se pot aplicar á las ánimas del purgatori, es lo sant sacrifici de la missa. Per axó estant proxîma á la mort Santa Mónica, recomená á sòn fill y als circunstants, que quant seria morta se recordassen de ella en lo sant sacrifici de la missa, com ho refereix S. Agustí en lo llibre sisé de las confessions. Es cert que després del sant sacrifici de la Missa, es un dels sufragis de mès insigne valor la fervorosa meditació y oferiment de la sagrada passió y mort de nostre Senyor Dèu Jesucrist; y axí com lo primer nos' puga aplicar en totas ocasions, per no poderse dir Missa en totas horas, per lo tant ab gran profit particular, y alivio de las santas ánimas del purgatori, podrá qualsevol   —318→   tots los dias y en totas horas meditar, aplicant los mérits de la passió de Jesucrist en la forma següent, distribuhida per los dias de la semmana.

DIUMENGE

Oferim per las ánimas del purgatori las penas que patí Cristo nostre Senyor en lo hort de Gethsemaní

1. Jo vos oferesch, Jesus afligidíssim, per las afligidas ánimas del purgatori aquell gran espant y terror, que assaltá vostre angustiat cor en lo hort, quant se vos representaren vivament en la imaginació totas las penas que habiau de patir en vostra passió sacrosanta.

En cada oferiment dirá un Pare nostre y Ave María etc.

2. Jo vos oferesch, Jesus amabilíssim, per las amables ánimas del purgatori aquella pena cruel que sentíreu per lo horror de la imminent mort, lo qual vos tenia en una mortal agonía, com axí ho manifestáreu á vostres deixebles, quant los diguéreu: Trista está la mia ánima fins á la mort, etc.

  —319→  

3. Jo vos oferesch. Jesus obedientíssim, per las ánimas del purgatori aquell acte humil y devot que féreu quant, estant en la major angustia fent oració al etern Pare, cayguéreu de cara en terra; y lo oferesch tant per reverencia del Pare, com per lo afany que en vostre cos y ánima sentíreu. etc.

4. Jo vos oferesch, Jesus humilíssim, per las ánimas del purgatori aquella preciosa pregaria que ab clamors y llágrimas féreu á vostre Pare, demanantli vos aliviás del cálser de vostra passió, peró resignantvos totalment á la sua voluntat, dientli: no se fassa la mia voluntat sino la vostra. etc.

5. Jo vos oferesch, Jesus benigníssim, per las ánimas del purgatori aquella ardent caritat ab la qual, posat en una mar de angustias, visitáreu á vostres amats deixebles, exhortantlos á que se desvetllassen en orar, perque no fossen vensuts de la tentació. etc.

6. Jo vos oferesch, Jesus santissim, per las ánimas del purgatori aquell consol que rebéreu del ángel, quant vos   —320→   aparegué y confortá en aquella pena tan gran, en la qual naturalment habíau de morir, sino hagués vingut del cel aquell alivio á vostra humanitat santissima. etc.

7. Jo vos oferesch, Jesus suavíssim, per las ánimas del purgatori, aquell gran conflicte que trabaren lo esperit y la carn dins vostras piadosas entranyas, en lo qual patíreu agonías de mort; mès prevaleixen lo esperit, vos aconsoláreu de morir per la salut dels homens. etc.

8. Jo vos oferesch, Jesus fervorosíssim, per las ánimas del purgatori aquella incessant perseverancia que tinguéreu en la oració, que están en los majors afanys y agonías, vos empleában ab major fervor en ella, pregant per la salut y llibertat dels pecadors. etc.

9. Jo vos oferesch, Jesus perfectíssim, per las ánimas del purgatori aquella santa humilitat y paciencia que tinguéreu en las tres vegadas que féreu oració á vostre etern Pare, aguardan lo alivio que li demanáreu. etc.

10. Jo vos oferesch, Jesus angustiasdissim,   —321→   per las ánimas del purgatori aquella sagrada y viva sanch, que á forsa del dolor intern suáreu ab tanta abundancia, que eixint per totas las parts del cos, regá la terra. etc.

Oracio

Dèu meu Jesucrist, per aqueixas acerbas penas de las quals, encara que indigne, he fet commemoració, y per la vostra santa creu, mort y passió, vos suplico vos digneu deslliurar á las ánimas del purgatori, y á mí de las penas del infern; quens vullau portar al etern descans, ahont vos pugam alabar ab los esperits benaventurats per tota una eternitat. Amen.

DILLUNS

Oferirém per las ánimas del purgatori las penas que patí Cristo nostre Senyor quant fou pres y portat á casa de Anás pontífice.

1. Jo vos oferesch, Jesus meu amabilíssim, per las ánimas del purgatori aquella firmesa de ánimo que mostráreu   —322→   de morir voluntariament, quant alsantvos de la oració, encara fatigat del suor de la sanch, anáreu á encontrar á vostres enemichs donantlos á conéixer que Vos érau lo qui buscaban. etc.

2. Jo vos oferesch, Jesus meu afligidíssim, per las ánimas del purgatori la trahició que sufríreu de Judas, un de vostres deixebles, venentvos als Jueus per trenta diners, trahintvos ab un bes fingit: dolor tan gran y sensible, que fou un dels majors que vos penetrá lo íntim de vostre afligit cor. etc.

3. Jo vos oferesch, Jesus humilíssim, per las ánimas del purgatori aquella tan gran congoixa que vos ocasionaren quant embestit de gran número de soldats, vos prenguéren y lligaren ab tan rabiosa crueltat, que no es possible imaginarse. etc.

4. Jo vos oferesch, Jesus obedientíssim, per las ánimas del purgatori aquella admirable paciencia que tinguéreu en sufrir puntapeus y colps que vos donaren ab los punys, bastons y llansas, fins arrancarvos los sagrats cabells del cap, y cubrirvos la cara de asquerosas salivas,   —323→   sens que Vos, manso anyell, diguésseu una paraula. etc.

5. Jo vos oferesch, Jesus amabilíssim, per las ánimas del purgatori aquell acte intern, que en mitg de tanta opressió féreu, de amor de Dèu, de tolerancia y de resignació, oferint á vostre etern Pare tots los mals tractes que vos feyan, en satisfacció de nostres pecats. ect.

6. Jo vos oferesch, Jesus santíssim, per las ánimas del purgatori aquell gran sentiment que ferí vostre cor, quant en la major tribulació vos desamparáren vostres principals amichs, los quals veyentvos pres y lligat, fugíren tots; y fins vostres deixebles vos deixaren sol. etc.

7. Jo vos oferesch, Jesus benigníssim, per las ánimas del purgatori la gran aflicció que vos ocasionaren al conduhirvos del hort á la casa de Anás pontífice, preguntantvos aquells cruels sayons, malehintvos y blasfemantvos per tot lo camí. etc.

8. Jo vos oferesch, Jesus angustiadíssim, per las ánimas del purgatori aquellas   —324→   penosas injurias que sufríreu quant passáreu lo torrent Cedron, ab tants oprobis y menyspreus de aquells mals ministres. etc.

9. Jo vos oferesch, Jesus fervorosíssim, per las ánimas del purgatori aquell modo ab que estiguéreu humil y apacible, ab lo cap inclinat y las mans lligadas devant del pontífice Anás, lo qual ab vista fiera y cruel vos interrogá com si fósseu un malfactor. etc.

10. Jo vos oferesch, Jesus suavíssim, per las ánimas del purgatori aquella cruel bofetada que vos doná aquella cruel bofetada que vos doná aquell criat, lo qual, segons se creu, fou ab ma armada, per lo que de vostres sagrats llabis isqué sanch viva. etc.

Se dirá la oració com en la pág. 321.

DIMARS

Oferirém per las ánimas del purgatori las penas que patí Cristo Senyor nostre en la nit de la sua passió en casa del pontífice Cayfás.

1. Jo vos oferesch, Jesus meu amantíssim, per las ánimas del purgatori aquell   —325→   ultratge que sufríreu de ser portat lligat á casa de Cayfás, ahont ab aspecte fiero fóreu rebut en mitg de tots vostres enemichs, los quals, com á llops rabiosos, no aguardaban sino llevarvos la vida. etc.

2. Jo vos oferesch, Jesus meu obedientíssim, per las ánimas del purgatori las mòltas acusacions y falsos testimonis, que alsaren contra de Vos aquells inichs y malvatas homens; los quals encara que fossen tats, no se verificá cosa alguna, perque, com eran falsos, tant mès resplandia entre las calumnias vostra innocencia. etc.

3. Jo vos oferesch, Jesus humilíssim, per las ánimas del purgatori aquell admirable silenci que tinguéreu, quan alsant contra vostra innocencia tants falsos testimonis y calumnias, no obríreu may la boca per dir paraula alguna en vostra defensa, sino que ho prenguéreu tot ab paciencia, donantnos ensenyansa de imitarvos en aquest singular exêmple. etc.

4. Jo vos oferesch, Jesus afligidíssim,   —326→   per las ánimas del purgatori aquell arrogant conjur que sufríreu, quant lo superho Cayfás vos interrogá si érau Fill de Dèu; al qual ab tota humilitat, per reverencia del Pare, responguéreu, que Vos érau lo qui ab gran magestat y grandesa habían de venir á judicar al mòn.

5. Jo vos oferesch, Jesus apacibilíssim, per las ánimas del purgatori aquell ignominiós afront que sentí vostra ánima, quant habent oít una resposta tan soberana aquells rebeldes, en lloch de adorarvos, com debian, per verdader Dèu, vos condemnaren de blasfemo home reo y digne de mil morts. etc.

6. Jo vos oferesch, Jesus pacientíssim, per las ánimas del purgatori la pena gran que sufríreu, quant possehits de una rabiosa ira aquells malvats jueus, després de haber oít vostra divina resposta, vos maltractaren, donatvos uns colps de punys; ferintvos altres ab bastons y llansas, sens derramar Vos una llágrima, ni donar lo menor senyal de dolor. etc.

7. Jo vos oferesch, Jesus amabilíssim,   —327→   per las ánimas del purgatori aquell ignominiós vituperi que sufrireu, quant per causar major afront á vostra humanitat sagrada, vos escupian, qui més podia, afeant ab asquerosas salivas vostra divina cara. etc.

8. Jo vos oferesch, Jesus angustiadíssim, per las ánimas del purgatori aquell indigne afront que patíreu quant los inhumans Jueus vos taparen ab un vil drap los ulls, y percudintvos ignominiosament, vos deyan que profetisásseu quí vos pegaba, no podent los miserables sufrir los resplandors de vostre aspecte soberá. etc.

9. Jo vos oferesch, Jesus benigníssim, per las ánimas del purgatori lo gran sentiment que tingué la vostra ánima quant Pere vos negá tres vegadas, jurant que no vos habia may conegut; al qual miráreu ab ulls piadosos, y plorá amargament sòn pecat. etc.

10. Jo vos oferesch, Jesus innocentíssim, per las ánimas del purgatori aquellas penas y menyspreus que patíreu en lo restant de la nit; perque,   —328→   després de habervos deixat á las mans de aquells cruels ministres, no deixáren de afligirvos ab colps de punys, puntapeus, paraulas injuriosas y escopinadas. etc.

Se dirá la oració com en la pág. 321.

DIMECRES

Oferirém, per las ánimas del purgatori las penas que sufrí Cristo Senyor nostre, quant li posaren la vestidura blanca, y lo assotaren, lligat en la columna.

1. Jo vos oferesch, Jesus justíssim, per las ánimas del purgatori aquellas falsas acusacions que patíreu devant de Pilat, denunciant los Jueus, que érau un enganyador del poble, que habíau dit no se pagás tribut al emperador y que vos alsábau rey de Jueus. etc.

2. Jo vos oferesch, Jesus humilíssim, per las ánimas del purgatori aquella humilitat que tinguéreu, quant vos deixáreu conduhir y presentar devant del rey Herodes, al qual no responguéreu per vostra gran modestia, peró éll   —329→   prengué ocasió de fèr burla de Vos y despreciarvos. etc.

3. Jo vos oferesch, Jesus santíssim, per las ánimas del purgatori aquell exêcrable menyspreu que feu de Vos lo supervo Rey, fentvos posar una vestidura blanca y vil y despreciable, fentvos tractar de loco, per los barons de la sua cort y soldats de són palaci. etc.

4. Jo vos oferesch, Jesus fervorosíssim, per las ánimas del purgatori la gran confusió que tinguéreu, quant vestit de trage de neci, fòreu conduit per los estrados de Jerusalem, sufrint diversos oprobis, irrissions, y permetent vos tractasseu de neci. etc.

5. Jo vos oferesch, Jesus amabilíssim, per las ánimas del purgatori aquell tremendo y espantable crit que ohíreu quant aquells cruels Jueus tots á una veu cridaban: crucificaulo, crucificaulo, instant que Vos fósseu clavat en creu, y se deslliurás Barrabás; los quals clamors arribaban á vostres oídos, y també de vostra santíssima Mare, deixantli traspassadas las suas santíssimas   —330→   entranyas. etc.

6. Jo vos oferesch, Jesus rectíssim, per las ánimas del purgatori aquells passos que féreu, quant fóreu conduhit al puesto dels malfactors, per ser allí assotat juntament ab aquell sant temor que tingué vostra humanitat, y aquella prompta voluntat y grandesa de amor, ab que anáreu al suplici tan cruel y tremendo. etc.

7. Jo vos oferesch, Jesus amantíssim, per las ánimas del purgatori aquell pena gran tinguéreu, quant vos despullaren nu, y vos lligáren tan estretament ab cordells, que eixia sanch de vostras santissimas mans y brassos. etc.

8. Jo vos oferesch, Jesus benigníssim, per las ánimas del purgatori aquells ferossos assots que sufríreu y vos donaren ab tanta inhumanitat aquells cruels ministres, que á las primeras assotadas ja feren eixir vostra sanch sagrada, etc.

9. Jo vos oferesch, Jesus fervorosíssim, per las ánimas del purgatori aquell gran dolor que sentí vostra benaventurada   —331→   Mare al tenir noticia de vostre assotament, de la qual quedá sumament angustiat y traspassat sòn cor. etc.

10. Jo vos oferesch, Jesus amantíssim; per las ánimas del purgatori aquells dolors tan sensibles que patireu en quiscuna de las llagas que obriren en vostre delicat cos; las quals foren multiplicadas ab lo rigor y multiplicació dels assots. etc.

Se dirá la oració com en la pág, 321.

DIJOUS

Oferirém per las ánimas del purgatori aquellas grans penas que sufrí lo Salvador del mòn, quant lo coronaren de agudas y penetrants espinas.

1. Jo vos oferesch, Jesus humilíssim, per las ánimas del purgatori aquells dolorosos passos que féreu, quant vos portaren al atri de Pilat per ser coronat de espinas, anant llansant per lo camí la sanch, que vos obriren ab los assots. etc.

2. Jo vos oferesch, Jesus afligidíssim, per las ánimas del purgatori aquell horrorós   —332→   dolor que vos ocasionaren los sayons inhumans, quant vos despullaren de nou de la vestidura, que estaba ja pegada á la carn, obrintvos un raudal de sanch per quiscuna llaga. etc.

3. Jo vos oferesch, Jesus pacientíssim, per las ánimas del purgatori aquell notable escarni que vos feren los soldats, quant fent mofa de Vos com á rey, vos posaren per vestidura real un tros de púrpura, en las mans una canya per cetro, y en lo cap una corona de espinas, fentvos assentar en lloch ignominiós per sólio. etc.

4. Jo vos oferesch, Jesus angustiadíssim, per las ánimas del purgatori aquella santa paciencia que tinguéreu, quant vos posaren la corona de espinas, la qual vos apretaren ab bastons, penetrant vostre santíssim cap, causantvos un inmens dolor. etc.

5. Jo vos oferesch, Jesus innocentíssim, per las ánimas del purgatori aquella preciosa sanch que isqué de vostre sagrat cap per los forats de las espinas; en la qual may cessáreu de   —333→   fèr actes interns de fortalesa, amor y tolerancia, oferint aquells tremendos dolors al etern Pare, per la salut de las ánimas. etc.

6. Jo vos oferesch, Jesus afligidíssim, per las ánimas del purgatori aquells colps que vos donaren sobre la corona de espinas ab la mateixa canya que teníau en la ma per cetro, fent ficar mès endins las agudas espinas, y derramant ab mès abundancia la sanch per terra. etc.

7. Jo vos oferesch, Jesus amorisíssim, per las ánimas del purgatori aquells oprobis que vos feren los malvats soldats que anaban devant de Vos, després de habervos coronat de espinas, y doblantvos un genoll, vos pegaban dientvos; Dèu te guard', Rey de Jueus, saludantvos ab paraulas ignominiosas, y tractantvos de rey per burlas. etc.

8. Jo vos oferesch, Jesus benigníssim, per las ánimas del purgatori aquellas asquerosas salivas, ab que vos tapaban la vista, las quals per ser en tanta copia, y tiradas ab tal ímpetu,   —334→   vos venian á cubrir tota la cara. etc.

9. Jo vos oferesch, Jesus fervorosíssim, per las ánimas del purgatori aquell virginal empaig que sentíreu quant Pilat vos mostrá al poble, casi nu, ple de llagas y amarguras, dient: Ecce Homo. etc.

10. Jo vos oferesch, Jesus amabilíssim, per las ánimas del purgatori lo pasmo que assaltá vostre cor, quant tot lo poble dels Jueus instá contra de Vos la mort, dient ab horrendos crits: Crucifige, crucifige, manifestant en axó lo gran odi que vos tenia. etc.

Se dirá la oració com en la pág. 321.

DIVENDRES

Oferirém per las ánimas del purgatori las penas que patí Cristo Senyor nostre portant la creu al calvari, y estant en ella crucificat.

1. Jo vos oferesch, Jesus humilíssim, per las ánimas del purgatori la gran fatiga que tinguéreu portant al mont Calvari aquella afrentosa creu, la qual per ser tan gran y pesada, vos obrí de   —335→   nou una llaga en la espatlla, agraviant ab lo pes las llagas de la esquena, ocasionantvos un acerbíssim dolor. etc.

2. Jo vos oferesch, Jesus amantíssim, per las ánimas del purgatori las grans afliccions, que en tot aqueix viatge vos ocasionaren aquells soldats desanimats, ja tirantvos la soga que portábau lligada al coll, ja fentvos caminar ab empentas, ja maltractantvos ab bastons y paraulas afrentosas. etc.

3. Jo vos oferesch, Jesus benigníssim, per las ánimas del purgatori aquellas tres caygudas que sufríreu baix la pesada creu, per estar mòlt afligit y débil, y lo que sentíreu quant, després de las caygudas, tirantvos per los cabells y ab soga vos alsaren de terra. etc.

4. Jo vos oferesch, Jesus angustiadíssim, per las ánimas del purgatori aquella gran confusió que vos ocasionaren aquells rebeldes Jueus, acompanyantvos fora de la ciutat, fentvos portar la creu en las espatllas, llagat, escarnit y vituperat de tot lo poble, y acompanyat de dos lladres, com si fósseu un malfactor.   —336→   etc.

5. Jo vos oferesch, Jesus santíssim, per las ánimas del purgatori aquell sumo dolor de compassió que vos ocasioná vostra piadosíssima Mare, quant anant cuydadosa buscantvos, vos trobá y abrassá; peró vos durá poch aqueix consol, puig luego vos separaren, per fervos continuar lo viatge. etc.

6. Jo vos oferesch, Jesus benigníssim, per las ánimas del purgatori aquella gran flaquesa y cansancio que tinguéreu quant, no podent estar en peus, mòlt menos portar la creu, vos la feren ajudar á portar per Simon Cirineu fins al Calvari. etc.

7. Jo vos oferesch, Jesus suavíssim, per las ánimas del purgatori aquella amarga veguda de vi mesclat ab fel, que vos donaren á béurer aquells malignants quant arribáreu fatigat y angustiat al Calvari, y Vos en gustáreu un poch; peró aquell pestífero confort vos deixá la boca ab major amargura. etc.

8. Jo vos oferesch, Jesus pacientíssim, per las ánimas del purgatori aquell   —337→   cruel dolor que sentíreu, quant ab gran furia vos despullaren nu, y com estaban las vestiduras apegadas ab la carn llagada, vos ocasioná nou dolor á totas las feridas ab nou derramament do sanch, y principalment del cap, per respecte de la multitut de espinas. etc.

9. Jo vos oferesch, Jesus obedientissim, per las ánimas del purgatori aquell sumo dolor que sufríreu quant vos clavaren en la creu, traspassant ab durs claus vostres mans y peus, y lo mès íntim del cos á vostra Mare santíssima.

10. Jo vos oferesch, Jesus amabilíssim, per las ánimas del purgatori aquella sacrosanta oferta, que ab tiernas llágrimas y suspirs féreu á vostre etern Pare, tenint lo cos estés sobre lo arbre de la Vera-Creu, per virtut de la qual y de la vostra mort, que prest debia seguirse, li demanáreu que lo home quedás redimit, y quedassen oberts los cels. etc.

Se dirá la oració com en la pág. 321.

DISSAPTE

Oferirém per las ánimas del purgatori   —338→   las excessivas penas que patí Cristo nostre Redemptor estant viu clavat en la creu.

1. Jo vos oferesch, Jesus suavíssim, per las ánimas del purgatori aquell gran dolor ab que fou atormentat vostre divino cap, tenint lo front traspassat de agudas espinas, los ulls plororos, la cara afeada ab lo suor y sanch, y la boca mortificada ab aquella amarga beguda que vos donaren de fel y vinagre. etc.

2. Jo vos oferesch, Jesus fervorosíssim, per las ánimas del purgatori aquellas agonías que sufríreu estant viu, denant tres horas continuas clavat en la dura creu, y principalment lo dolor que sentíreu en las mans y peus traspassats de rigorosos claus que sustentaban pendent á vostre cos santíssim. etc.

3. Jo vos oferesch, Jesus amorosíssim, per las ánimas del purgatori las penas que sentíreu en la altra part del cos mès gravement ofès y atormentat, tenint la esquena maltractada dels assots, lo pit y espatllas obertas, los ossos y nirvis desconjuntats, y tot lo cos ple de dolorosas   —339→   llagas. etc.

4. Jo vos oferesch, Jesus angustiadíssim, per las ánimas del purgatori aquell dolor mental, que tan ferosment vos atormentá, y principalment la compassió ab que miráreu á vostra piadosa Mare, tota traspassada de dolors, á vostra estimada Magdalena, abrassada ab lo troch de la creu, y á vostre deixeble Joan, en tan gran desconsol. etc.

5. Jo vos oferesch, Jesus benigníssim, per las ánimas del purgatori aquellas irrisions y contumelias que vos feren los Princeps dels sacerdots, y los Escribas y Fariseus, quant estábau clavat en la creu, dientvos paraulas injuriosas, pegantvos al cap, y burlanse de Vos. etc.

6. Jo vos oferesch, Jesus santíssim, per las ánimas del purgatori las llágrimas y suspirs que despedireu en la creu, pregant á vostre etern Pare, perdonás als que vos crucificaban, tan graves y sacrilechs pecats, disculpantlos, dientli: Pare, perdonaulos, que no saben lo que fan. etc.

  —340→  

7. Jo vos oferesch, Jesus amantíssim, per las ánimas del purgatori aquella ardent sèt, que atormentat gravement vostre interior, vos precisá á dir: tinch sèt; quant aquells cruels soldats vos donaren á béurer vinagre ab una esponja, beguda tan fastidiosa y fera, que cayent per vostre santíssim cos, vos renová un excessiu dolor en las llagas. etc.

8. Jo vos oferesch, Jesus obedientíssim, per las ánimas del purgatori aquells dolorós sentiment que tinguéreu de véurervos desamparat del Pare, qual demostraren sentir totas las criaturas, fins lo cel y la terra, quant diguéreu desde la creu: Dèu meu, Dèu meu, ¿perqué me habeu desamparat? etc.

9. Jo vos oferesch, Jesus humilíssim, per las ánimas del purgatori aquell sumo y últim dolor que sentíreu al separarse la ánima de vostre cos, quant cridant diguéreu á vostre Pare celestial: Pare, en vostras mans encomano la mia ánima. etc.

10. Jo vos oferesch, Jesus afligidíssim, per las ánimas del purgatori tots los   —341→   dolors que patí vostra afligida Mare en lo Calvari; també lo que sentí quant vos vegé penar dolorosament, lamentar y morir en creu; com y també quant vos vegé traspassat de una llansada en lo costat, baixat de la creu en sos brassos y finalment deposat vostre cos en lo sepulcre. etc.

Se dira la oració com en la pág. 321.

AD TERTIAM

. Deus in adjutorium, etc.

Hymnus


Nunc, sancte nobis Spiritus,
Unum Patri cum Filio,
Dignare promptus ingeri,
Nostro refusus pectori.
    Os, lingua, mens, sensus, vigor
Confessionem personet,
Flammescat igne charitas,
Accendat ardor proximos.
    Præsta Pater piissime,
—342→
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito,
Regnans per omne sæculum. Am.

Psalmus

Legèm pone mihi, Domine, justificationum tuarum: *et exquiram eam semper.

Da mihi intellectum, et scrutabor legem tuam: *et custodiam illam in toto corde meo.

Deduc me in semitam mandatorum tuorum: *quia ipsam volui.

Inclina cor meum in testimonia tua: *et non in avaritiam.

Averte oculos meos ne videant vanitatem: *in via tua vivifica me.

Statue servo tuo eloquium tuum; *in timore tuo.

Amputa opprobium meum, quod suspicatus sum: *quia judicia tua jucunda.

Ecce concupivi mandata tua: *in equitate tua vivifica me.

Et veniat super me misericordia tua Domine: *salutare tuum secundúm eloquium tuum.

  —343→  

Et respondebo exprobantibus mihi verbum: *quia speravi in sermonibus tuis.

Et ne auferas de ore meo verbum veritatis usque quaque: *quia in judiciis tuis supersperabi.

Et custodiam legem tuam semper: *in sæuculum et in sæculum sæculi.

Et ambulabam in latitudine: *quia mandata tua exquisivi.

Et loquebar in testimoniis tuis in conspectu regum: *et non confundebar.

Et meditabar in mandatis tuis: * quæ dilexi.

Et levavi manus meas ad mandata tua, quæ dilexi: *et exercebar in justificationibus tuis.

Memor esto verbi tui servo tuo: *in quo mihi spem dedisti.

Hæc me consolata est in humilitate mea: *quia eloquium tuum vivificavit me.

Superbi inique agebant usquequaque: *á lege autem tua non declinavi.

Memor fui judiciorum tuorum á sæculo Domine: *et consulatus sum.

Defectio tenuit me: *pro peccatoribus   —344→   derelinquentibus legem tuam.

Cantabiles mihi erant justificationes tuæ: *in loco peregrinationis mæ.

Memor fui nocte nominis tui, Domine: * et custodivi legem tuam.

Hæc facta est mihi: * quia justificaciones tuas exquisivi.

Portio mea, Domine, * dixi custedire legem tuam.

Deprecatus sum faciem tuam in toto corde meo: * miserere mei secundúm eloquium tuum.

Cogitavi vias meas: * et converti pedes meos in testimonia tua.

Paratus sum, et non sum turbatus: *ut custodiam mandata tua.

Funes peccatorum circumplexi sunt me: * et legem tuam non sum oblitus.

Media nocte surgebam ad confidentum tibi, * super judicia justificacionis tuæ.

Particeps ego sum omnium timentium te, * et custodientium mandata tua.

Misericordia tua, Domine, plena est terra: * justificaciones tuas doce me.

  —345→  

Bonitatem fecisti cum servo tuo, Domine, *secundum verbum tuum.

Bonitatem, et disciplinam, et escientiam doce me: *quia mandatis tuis credidi.

Priusquam humiliarer, ego deliqui: *propterea eloquium tuum custodivi.

Bonus est tu, * et in bonitate tua doce me justificationes tuas.

Multiplicata est super me iniquitas superborum; *ego autem in toto corde meo scrutabor mandata tua.

Congulatum est sicut lac cor eorum, * ego vero legem tuam meditatus sum.

Bonum mihi quia humiliasti me, *ut discam justificationes tuas.

Bonum mihi lex oris tui: *super mil-lia aura et argenti.

Manus tuæ fecerunt me, et plasmaverunt me: * da mihi intellectum, et discan mandata tua.

Qui timent te, videbunt me, et lætabuntur: *quia in verba tua supersperavi.

Cognovi, Domine, quia æquitas judicia tua: *et in veritate tua humiliasti me.

Fiat misericordia tua, ut consoletur me: *secundum eloquium tuum servo tuo.

  —346→  

Veniant mihi miserationes tuæ, et vivam: *qui lex tua meditatio mea est.

Confundantur superbi, quia injuste iniquitatem fecerunt in me; *ego autem exercebor in mandatis tuis.

Convertartur mihi timentis te: *et qui noverunt testimonio tua.

Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis: *ut non confundar Gloria Patri. etc.

AD VESPERAS

. Deus in adjutorium. etc.

Psalm. 109

Ditxit Dominus Domine meo: *Sede á dextris meis.

Donec ponam inimicos tuos: *scabel-lum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion: *dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuæ   —347→   in splendoribus sanctorum: *ex utero ante luciferum genui te.

Juravit Dominus, et non pænitebit eum: *tu es sacerdos in æternum secundúm ordinem Melchisedech.

Dominus á dextris tuis: *confregit in die iræ suæ reges.

Judicabit in nationibus, implebit ruinas: *conquassabit capita in terra multuorum.

De torrente in via bibet: *propterea exaltavit caput. Gloria, etc.

Psalm. 110

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: *in consilio justorum, et congregatione.

Magna opera Domini: *exquisita in omnes voluntates ejus.

Confessio, et magnificencia opus ejus: *et justitia ejus manet in sæculum sæculi.

Memoriam fecit mirabilum suorum, misericors et miserator Dominus: *escam dedit timentibus se.

Memor erit in sæculum testamenti sui; *virtutem operum suorum aununtiabit   —348→   populo suo.

Ut det illis hæreditatem Gentium: *opera manuum ejus veritas, et judicium.

Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in sæculum sæculi: *facta in veritate, et æquitate.

Redemptionem misit populo suo: *mandavit in eternum testamentum suum.

Sanctum et terribile nomen ejus: *initium sapientiæ timor Domini.

Intellectus bonus omnibus facientibus eum: *laudatio ejus manet in sæculum sæculi. Gloria, etc.

Psalm. 111.

Beatus vir, qui timet Dominum: *in mandatis ejus volet nimis.

Potens in terra erit semen ejus: *generatio rectorum benedicetur.

Gloria et divitiæ in domo ejus: *et justitia ejus manet in sæculum sæculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis: *misericors, et miserator, et justus.

Jucundus homo qui miseretur, et commodat, disponet sermones suos in judicio: *quia in eternum non commovebitur.

  —349→  

In memoria æterna erit justus: *ab auditione mala non timebit.

Paratum cor ejus sperare in Domino, confirmatum est cor ejus: *non conomovebitur donec despiciat inimicos suos.

Dispersit, dedit pauperibus, justitia ejus manet in sæculum sæculi: *cornu ejus exaltabitur in gloria.

Peccator videbit, et irascetur, dentibus suis fremet, et tabescet: *desiderium peccatorum peribit. Cloria Patri, etc.

Psalm. 112.

Laudate, pueri, Dominum: *laudate nomen Domini.

Sit noment Domini benedictum: *ex hoc nunc, et usque in sæculum.

A solis ortu usque ad occasum: *laudabile nomen Domini.

Excelsus super omnes Gentes Dominus: *et super cœlos gloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus nostoer, qui in altis habitat: *et humilia respicit in cœlo, et in terra?

Suscitans á terra inopem: *et de stercore erigens pauperem,

  —350→  

Ut collocet eum cum principibus: *cum principibus populi sui.

Qui habitare facit sterilem in domo: *matrem filiorum lætantem. Gloria, etc.

Psalm. 113.In exitu Israël de Ægipto, *domus Jacob de populo barbaro.

Facta est Judæa santificatio ejus; *IsraËl potestas ejus.

Mare vidit, et fugit: *Jordanis conversus est retrorsum.

Montes exultaverunt ut arietes: *et colles sicut agni ovium.

Quid est tibi, mare, quod fugisti: *et tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum?

Montes exultastis sicut arietes: *et colles sicut agni ovium.

A facie Domine mota est terra: *á facie Dei Jacob.

Qui convertit petram in stagna aquarum: *et rupem in fontes aquarum.

Non nobis Domine, non nobis: *sed nomini tuo da gloriam.

Super misericordia tua, et veritate tua: *ne quando dicant Gentes: Ubi est   —351→   Deus eorum?

Deus autem noster in cœlo: *omnia quæcumque voluit, fecit.

Simulacra Gentium argentum, et aurum: *opera manuum hominum.

Os habent, et non loquentur: *oculos habent, et non videbunt.

Auras habent, et non audient: *mares habent, et non adorabunt.

Manus habent, et non palpabunt; pedes habent, et non ambulabunt: *non clamabunt in gutture suo.

Similes illis fiant qui faciunt ea: *et omnes qui confidunt in eis.

Domus Israël speravit in Domino: *adjutor eorum, et protector eorum est.

Domus Aaron speravit in Domino: *adjutor eorum, et protector eorum est.

Qui timent Dominum, speraverunt in Domino: *adjutor eorum, et protector eorum est.

Dominus memor fuit nostri: *et benedixit nobis.

Benedixit domui Israël: *benedixit domui Aaron.

Benedixit omnibus qui timent Dominum,   —352→   *pusillis cum majoribus.

Adjiciat Dominus super vos: *super vos, et super filios vestros.

Benedicti vos á Domino, *qui fecti cœlum, et terram.

Cœlum cœli Domino: *terram autem dedit filiis hominum.

Non mortui laudabunt te Domine: *neque omnes, qui descendunt in internum.

Sed nos, qui vivimus, benedicimus Domino: *ex hoc nunc, et usque in sæculum. Gloria, etc.

Quant las Vespres son de Sant, en lloch del psalm In exitu, se diu un dels següents.

Psalm 115

Credidi, propter quod locutus sum: *ego autem humiliatus sum nimis.

Ego ditxi in excessu meo: *omnis homa mendax.

Quid retribuam Domino, *pro omnibus quæ retribuit mihi?

Calicem salutaris accipiam, *et nomen Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam coram omni   —353→   populo ejus: *pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus.

O Domine, quia ego servus tuus: *ego servus tuus, et filius ancillæ tuæ.

Diripisti vincula mea: *tibi sacrificabo hostiam laudis, et nomen Domini in vocabo.

Vota mea Domino reddam in conspectu omnis populis ejus, *in atriis domun Domini, in medio tui Jerusalem.

Psalm 116.

Laudate Dominum, omnes Gentes: *laudate eum, omnis populi.

Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus: et veritas Domini manet in æternum.

Psalm 131.Memento, Domine, David, *et omnis mansuetudinis ejus.

Sicut juravit Domino; *votum vovit Deo Jacob:

Si introiero in tabernaculum domus meæ, *si ascendero in lectum strati mei;

Si dedero somnum oculis meis, *et palpebris meis dormitationem,

  —354→  

Et requiem temporibus meis, donce inveniam locum Domino, *tabernaculum Deo Jacob.

Ecce audivimus eam in Ephrata: *in venimus eam in campis silvæ.

Introibuimus in tabernaculum ejus: *adorabimus in loco, ubi steterunt pedes ejus

Surge, Domine, in requiam tuam: *tu et arca sanctificationis tuæ.

Sacerdotes tui induantur justitiam: *et sancti tui exultent.

Propter David servum tuum, *non avertas faciem Christi tui.

Juravit Dominus David veritatem, et non frustrabitur eam: *De fructu ventris tui ponam super sede tuam.

Si custodierint filii tui testamentum meum, *et testimonia mea hæc, quæ docebo eos;

Et filii eorum usque in seculum, *sedebunt super sedem tuam.

Quoniam elegit Dominus Sion, *elegit eam in habitationem sibi.

Hæc requies mea in seculum seculi; *hic habitabo, quoniam elegi eam.

Viduam ejus benedicens benedicam;   —355→   *pauperes ejus saturabo panibus.

Sacerdotes ejus induam salutari; *et sancti ejus exultatione exultabunt.

Illuc producam cornu David; *paravi lucernam Christo meo.

Inimicos ejus induam confusione; *super ipsum autem efflorebit sanctificatio mea.

No obstant los Apóstols y Evangelistas tenen las segonas Vespres propias, y son com segueixen.

SEGONAS VESPRES DELS APOSTOLS

Dixit Dominus etc. pag. 346.

Laudate, pueri etc., pag. 349.

Credidi etc., pag. 352.

Psalm 125.In convertendo Dominus captivitatem Sion, *facti sumus sicut consolati.

Tunc repletum est gaudio os nostrum, *et lingua nostra exultatione.

Tunc dicent inter gentes: *Magnificavit Dominus facere cum eis.

Magnificavit Dominus facere nobiscum:   —356→   *facti sumus lætantes.

Converte, Domine, captivitatem nostram, *sicut torrens in Austro.

Qui seminant in lacrymis, *in exultatione metent.

Euntes ibant et flebant, *mittentes semina sua.

Venientes autem venient eum exultatione, *portantes manipulos suos.

Psalm 138.Domine, probasti me, et cognovisti me *tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam.

Intellexisti cogitationes meas de longe: *semitam meam et funiculum meum investigasti.

Et omnes vias meas prævidisti: *quia non est sermo in lingua mea.

Ecce, Domine, tu cognovisti omnia novissima et antigua: *tu formasti me, et posuisti super me manum tuam.

Mirabilis facta est scientia tua ex me: *confortata est, et non potero ad eam.

Quò ibo á spiritu tuo? *et quò á facie tua fugiam?

  —357→  

Si ascendero in cœlum, tu illic es: *si descendero in infernum, ades.

Etenim illuc manus tua deducet me: *et tenebit me dextera tua.

Et dixi: Forsitam tenebræ conculcavunt me: *et nox illuminatio mea in deliciis meis

Quia tenebræ non obscurabuntur á te, et nox sicut dies illuminabitur: *sicut tenebræ ejus, ita et lumen ejus.

Quia tu possedisti renes meos: *suscepisti me de utero matris meæ.

Confitebor tibi quia terribiliter magnificatitus es: *mirabilia opera tua, et anima mea cognoscit dimis.

Non est occultatum os meum á te, quod fecisti in occulto: *et substancia mea in inferioribus terræ.

Imperfectum meum viderunt oculi tui et in libro tuo omnes seribentur: *dies formabuntur, et nemo in eis.

Mihi autem nimis honorificati sunt amici tui, Deus: *nimis confortatus est principatus eorum.

Dinumerabo eos, et super arenam multiplicabuntur: *exurrexi, et adhuc sum tecum.

  —358→  

Si occideris, Deus, peccatores: *viri sanguianum, declinate á me.

Quia decitis in cogitatione: *Accipient in vanitate civitates tuas.

Nonne qui oderunt te, Domine, oderam? *et super inimicos tuos tabescebam?

Perfecto odio oderam illos: *et inimici facti sunt mihi.

Proba me, Deus, et scito cor meum: *interroga me, et cognosce semitas meas.

Et vide si via iniquitatis in me est: *et deduc me in via æterna.

Canticum B. M. V.

Magnificat *anima mea Dominum.

Et exultavit spiritus meus, *in Deo salutari meo.

Quia repexit humilitatem ancillæ suæ: *ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est: *et sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus á progenie in progenies *timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo: *dispersit superbos mente cordis sui.

  —359→  

Deposuit potentes de sede: *et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis: *et divites dimisit inanes.

Suscepit Israël puerum suum, *recordatus misericordiæ suæ.

Sicut locutus est ad patres nostros: *Abraham, et semini ejus in sæcula. Gloria Patri, etc.

VESPRES DE LA MARE DE DEU

. Deus in adjutorium meum intende.

. Domine ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri etc. Alleluya.

Aña. Dum esset Rex.

Psalm 109.Ditxit Dominus Domino meo: *sede á dextris meis. (Com en la pagina 346.)

Aña. Dum esset Rex in accubitu suo, nardus mea dedit odorem suavitatis.

Aña. Læva ejus.

Psalm 112.Laudate, pueri, Dominum: *laudate nomen Domini. (Com en la pagina 349.)

Aña. Læva ejus sub la capite meo, et   —360→   dextera illius amplexabitur me.

Aña. Nigra sum.

Psalm 121.Lætatus sum in his, quæ dicta sunt mihi: *in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri, *in atriis tui Jerusalem.

Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas: *cujus participatio ejus in idipsum.

Illuc enim ascendermut tribus, tribus Domini: *testimonium Israël ad confitendum nomini Domini.

Quia illic sederunt sedes in judicio: *sedes super domum David.

Rogate quæ ad pacem sunt Jerusalem; *et abundantia diligentibus te.

Fiat pax in virtute tua, *et abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos, et proximos meos; loquebar pacem de te.

Propter domum Domini Dei nostri; *quæsivi bona tibi. Gloria Patri, etc.

Aña. Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerusalem: ideo dilexit me Rex, et introduxit me in cubilum suum.

  —361→  

Aña. Jam hiems transiit.

Psalm 126.Nisi Dominus ædificaverit domum, *in vanum laboraberunt qui edificans eam.

Nisi Dominus custodierit civitatem, *frustra vigilat qui custodit eam.

Vanum est vobis ante lucem surgere: *srugite postquam sederitis, qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum, *ecce hereditas Domini filii, merces, fructus, ventris.

Sicut sagit in manu potentis, *ita filii excussorum.

Beatus vir, qui implevit desiderium suum ex ipsis: *non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta. Gloria Patri etc

Aña. Jam hiems transiit, imber abiit, el recessit; surge, amica mea, et veni.

Aña. Speciosa facta es.

Psalm 127.Lauda, Jerusalem, Dominum; *lauda Deum tuum, Sion.

  —362→  

Quoniam confortavit seras portarum tuarum: *benedixit filiis tuis in te.

Qui posuit fines tuos pacem; *et adipe frumenti satiat te.

Qui emittit eloquium suum terræ; *velociter currit sermo ejus.

Qui dat nivem sicut lanam; nebulam sicut cinerem spargit.

Mittit crystallum suam sicut buccellas; *ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?

Emittet verbum suum, et liquefaciet ea: *flabit spiritus ejus, et fluent aquæ.

Qui annuntiat verbum suum Jacob: *justitias et judicia sua Israël.

Non fecit taliter omni nationi; *et judicia sua non manifestabit eis. Gloria etc.

Aña. Speciosa facta es, et suavis in deliciis tuis, sancta Dei Genitrix.

Capitulum Eccl. 24. b.

Ab initio, et ante sæcula creata sum, et usque ad futurum sæculum non desinam, et in habitatione sancta coram ipso ministravi.

. Deo gratias.

Anterior Indice Siguiente